« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Opatření obecné povahy č. 14/2020 Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 14/2020 Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje R | N | O |B
č.j.MMB/ 0011574/2021
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydání
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.14/2020
Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané
ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného
Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění
pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“,popř.„ÚPmB“),na svém zasedání Z8/22 konaném dne
8.12.2020 v souladu s § 188 odst.3,§ 55b odst.7,§ 54 odst.2 a § 55 odst.6 stavebního zákona,§ 13 a přílohy
č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů <,>
vydalo Změnu Územního plánu města Brna B2/18-RP - Rooseveltova,MČ Brno-střed,k.ú.Město Brno <.>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.14/2020 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-plan/zmenv-uzemniho-planu/vvdane-zmeny-upmb-formou-opatreni-obecne-
povahy/
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.14/2020 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí
účinnosti v souladu s § 165 odst.1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4405132

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz