« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Rozhodnutí o povolení provozu - obalovna IMOS asfalt, Žabčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povolení provozu_IMOS asfalt_Žabčice.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno 1/13 Č.j.: JMK 3718/2021 Sp.zn.: S – JMK 149719/2020 OŽP/Hel Vyřizuje/linka Ing.Helán/2626 Brno 11.01.2021 R O Z H O D N U T Í doručované veřejnou vyhláškou Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný orgán dle ust.§ 29 a § 67 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,dle ust.§ 27 odst.1 písm.e) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č.201/2012 Sb.“),dle ust.§ 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“),rozhodl v řízení o žádosti ze dne 27.10.2020 vedeném ve věci vydání povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu ust.§ 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb <.>,které je navazujícím řízením dle ust.§ 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“),takto subjektu: IMOS asfalt,s.r.o.se sídlem: Brno-Černovice,Černovice,Olomoucká 704/174 IČO: 05970008 v y d á v á p o v o l e n í p r o v o z u s t a c i o n á r n í c h z d r o j ů podle ust.§ 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb.obalovny živičných směsí typ TBA 3000,výr.Benninghoven o projektované výrobní kapacitě 240 t živičné směsi za hodinu (tj.max.145 000 t obal.směsi ročně),se sušícím bubnem s hořákem EVO JET 3 o jmen.tepelném výkonu 18,9 MW a paralelním sušícím bubnem recyklátu s hořákem EVO JET 2 RC o jmen.tep.výkonu 11,9 MW (palivo zemní plyn,soudobý výkon obou hořáků je max.na celkově 16 MW tep.výkonu),jako vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší zařazeného dle kódu 5.14.Obalovny živičných směsí a mísírny živic,recyklace živičných povrchů,v příloze č.2 k zákonu č.201/2012 Sb <.>,umístěného na ploše bývalého zemědělského školního provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/4401958

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz