« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Výpis z 15. jednání zastupitelstva Obce ze dne 6. 1. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z 15. jednání zastupitelstva Obce ze dne 6. 1. 2021
VÝrís
<br> z 15.jednání zastupitelstva obce Stožec konaného dne 06.01.2021 ve Stožci
<br> Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostkou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 28.12.2020 <.>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 7.Helga Finilcová
<br> XXXX XXXXX
<br> Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.Jitka Jel—hotová
<br> I an XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX DiS <.>
<br> Omluven z jednání zastupitelstva: O Jednání bylo zahájeno v 18:01 hod <.>
<br> Ověřením zapisu určila starostka obce XXXXX XXXXXXXX zastupitele Miroslava Bažatu a XXXXXXXXX Korandu,DiS.Dále pověřila vyhotOVenírn zápisu zjednání zastupitelstva Ing.Bc.Helenu Kotrcovou <.>
<br> Starostkou obce Helgou Finikovou byl přednesen návrh pořadu jednání zastupitelstva obce- v následujícím znění:
<br> 1) Zahájení
<br> — Určení ověřovatelů a zapisovatele — Schválení pořadu.jednání
<br> 2) Plnění rozpočtu 11/2020
<br> 3) Rozpočtové opatření č.11/2020 4) Pozemky
<br> 5) Různé
<br> XXXX XXXX o návrhu pořadu jednání hlasováno.Pro: X
<br> Proti: O
<br> Zdržel se: 0
<br> Návrh byl přijat
<br> k bodu 2)
<br> Starostka obce Helga Finíková seznámila s hospodařením obce za období 11/2020 v návaznosti na obsah schváleného rozpočtu pro rok 2020 <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: O
<br> Zdržel se: ()
<br> Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za období 11/2020 <.>
<br> k bodu 3) Starostka obce XXXXX XXXXXXXX seznámila přítomné s provedenými změnami č.XX/XXXX rozpočtu
<br> obce pro rok 2020,kterými byl změněn rozpočet obce pro rok 2020.Podrobný položkový rozpis rozpočtových opatření je přílohou zápisu a byl vyvěšen na úřední desce obce <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu rozpočtu č.11/2020 <.>
<br> k bodu 4)
<br> a) Vymáhání smluvní pokuty od pana xxxxxxx
<br> Dle usnesení č.7 ze dne 15.12.2020 mělo dojít do dne 24.12.2020 k dohodě mezi o...

Načteno

edesky.cz/d/4401838

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz