« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Ohlédnutí a poděkování starosty obce Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<.> mbxhamymmw men,a 2 mmnihu mm,mun Wm“ may mu: mm
okc K‘akocnaacmmvauablm: v 2%.Odbamwmmhn thmmawgmmlmha m <.>
w Mu mny‘mm mum" “mummy“ “a.” \pnivy
<br> - mmmmmamn 3mmnlhuMinnrmtnysmgllhuvnimv[Inky var
mmmknmlu mm mam“ Dylyuplamhy pflmmhlkylnmmlky ”mum <.>
v :uulldu w mm".wwndm <.>
<br>.“AMI:dawn-1mmwbnvcnlawsumJmnnlky:bummmwlnychhuliflobm m m
nvvulm mm m Wm": ytmme jnrmm mwmvcm "qu mm mm mum
“115:3":an mezdyijmvrxhum madman“ Mammmmmmm <.>
am yaw Mme.wmwyWHka,mum: néhumvedcn mm mm
mm.mm :1: mm u mm.mnvmm ‘ ammmx mm uh kulmrmch : my <.>
Inmbch;kci:h,mwmmcm dn w my DNA kn,<,>
<br>.mnmnyunkvnmu mmwaknupe.<.>.D‘hwwhudmu 7 “lawman mum
k -n
<br>.mhméuuvxvimculjcmniim‘wu n-Ihmbvvlm lusluftysuuvmjm s niqmrm hrv
bmehunmlan:>mrn¢mpum¢hmu mum Km ohm <.>
<br>."WWW WWW mm mm".“was awnmmmum
<br>.Jim:lklwmmNcncmxvnkuwcv'Lwdvkm.vjrh-fi Inc! mm Mimcmxmnjmc
datum: mum xmlpuduvym “Wm“.<.>.in \ mbluu kumumlnim Mam.<.>.m.\ h
k\ \dul 5mm” Aknmwsumn <,>
<br>.v mam mum,at Mm mm“ x mm apalknlm my XXXX anmvlmve mm
mm mwmm pmlzc me vclkckulmmv :sz.1:111“:,kamumi lkcv“ Myku"
<br> a ‘mmmwmmm mnmvéhomvujsmemimkcmbknmpnildalxI! om p|e\
3 mm." pvogmmcrn.Akmkummmm 5c uskcm u m m <.>
<br> a mm mm.” 11Hlimapnfi‘mnhMmthr-vxkévmnbu ',mmbfllcmnnkmkoc‘mé
s ochulnukau 5mm“ mvmmycn vm.amasncmm ncnkrrvumv gm
Am mammam “mm mm m;
<br> c s 12 ZOZONIMWIIdumwlmcchnnswlkuKlukzjduvmrv‘cbuunMkaiSc <,>
anally/manly milkudem mm mmmmuklmé wlqnevyuy pm'znhugcm <,>
<br> <.>,m nkanim alum mm.m; w".Jm‘.5 mm vylumivfim mm Draw
mmmm Pwmlemcmmm Kegmnullhje Wu" “mm nwbmam pm <.>
vvdnu n.m \cnakish m 0mm mm kan 1: pm me mlhm m vclmv
mum DIIIsemmtamnmwvohluu Zambovalu vodnu alclvmmc dauxrhnkum
wkww a.' v«mamutmncpmuwwliljmynlsmhobhnfilm,kd: m7
chmubth-kn mum ph wnmlunemjcdnam mm
Abychvmdnhuflvw- mm- aomk plmévudymclms éohwuwdy.WWW
m).m.) mum nuwu mam“ Banalky a me mm a my mm“ m vadmcl
H- "mm 9sz Kn.<.>.“ m [Wm m.mam puaumnm walk: nan mm.mm
Munbenanealkzm “mm" mm xuk mbriansledxan.2: pm "as.mm: m 1mm:-
wwwwnun us Kc,km: Mimi.<.>.“ ...
bez názvu
0h|édnuti II pudékovéni stamsty
<br> vac.<.>.Wanna.micm Dmxck <.>
mum: n.14th m.<.>,mm “I.<.>.”,<.>,I.IeI.<.>.<.>.<.>.<.>.m pm.«May.<.>.mkm.<.> an I.»
m I.<.>.Vytlcm laha,§cms¢nam1pfl|cenesum1 podahlndusihmuuwniflckz\ mm <.>
”In.<.>.T; pm.<.>.“ ‘1th ”In.“ mm »yIu|Y.9 kp-lékuum.<.> “5,spnlurmhu.<.> -
Prmpbch.<.>.I.when.klcmu.ng vzllccwnim I klzm mm <.>
<br> mun-u- lmlnsodp‘nkl m
<br> Pnonwumkhosmtcnib'yla "VIII-m.KlmhucuCOV KIom.<.>.»,<.>.Im.¢.-.Ism
<br> ”21.<.>.<.>.<.> “
<br>.MI.<.>.:uv‘b'mhowwlmv <.>
<br>.IchulcmdvucczmzpmnSmkmnkujcwvy'hlmwu,Kc <.>
<br>.«mm m.<.>.a 5.<.>.<.>.II.<.>.(emu mm.<.>.mm ca I.<.> yI.mm 535.35 K:.<.>
ms w.a.<.>.“ Mme n- vulm-cl vmjakfll <.>
<br>.<.> mmby 1:) III.<.>.Inchnmky an.<.>.Invcsmm mm“.<.>.Alan :2 s ro <.>
<br> <.>,w,m.<.> WWW."a.<.>.“ KlIIkulna” bulky).km:.mm aw.4.<.>
kwhueme <.>
<br>.vjmémve Hm!.<.>.I mammal: kolemwb mm udpmlniuh.<.>.<.> I meow.km: lkmnlné
mm <.>
<br> mm.<.> - slinanbmm (mm/y.<.> «mum.mum.<.>.<.>.m.[mush-I.km n.<.>.w.an.<.> <.>
<br> sIuMIIIIImVI.<.>.“ realms: RidlmenawcbmychslmnkadI ahcemmslamy mam man <.>
<br> ucc II.<.>.ms budrmc puudclne mesicne.nIom.<.>.o Dlnéflv nmunuwmu mhncc
<br> mvby.pmhlmflcich pmmch.<.> pnmchpkdpokladanym mm“ we.<.>.Idcnufikovanynh
<br> WvMémnh Wan.ymby.“Imam.mi I samba-re I.smu wusuvenum ave cum-Ii
<br> mm".<.>.mum.<.> <.>
<br> 5 mm.<.> <.>,<.> K.<.>.<.> I.<.> m.cov Klakncnl ”Mixer-"n m finlncminl 1c 5.<.>.<.>.<.> we.<.>.»
<br> a.<.>.m.<.>.h wnmkn p.<.>.C :1qu a mu vxevmm I.<.>.<.> m I.I.<.>.we I.<.>.“ dlr
<br> annmpmmuhc.mam.<.>.we.<.>.m.mm.<.>.InyaImIvcnIumrIn/I.WM”.<.> <.>
<br> mew.<.>.mm memo mm.II.mhldky,hem Jun: abdneh.I.ny wmme pod
<br> hodnultmwcmmll‘shw.mmkr.«mm.mulwkympuwdkcm Mum-c.ymwmu
<br> mm.Vlemimm m v pmm pvmjuamnncnpflmmm budarw poknmvax
<br> I mm.mu.I.<.>.I dink!
<br> mm.<.>.menilm DMcktcm wave mama.<.>.mku m.<.> mm.chodmku mm
<br> m.<.>.Vkmmumxk‘mh.I.<.>.<.>.<.> 2.5mm.<.>.kmun I nINI-duvyhnh “In”.<.>.I.<.> <.>
<br> lechmcki dnzor Imeuom.mammal: :mby «on.<.>.m).<.>.<.> m 5....
Zde ke stažení
Ohlédnutí a poděkování starosty
Vážení občané,vážení přátelé <,>
<br> dovolte mi,abych vás již tradičně oslovil s ohlédnutím za právě skončeným rokem,s jeho hod-
<br> nocením,výčtem toho,čeho se nám společně s vámi podařilo dosáhnout a co nás čeká v časech
<br> příštích.Této příležitosti bych rád jako obvykle využil též k poděkování za vaši spolupráci ve
<br> prospěch naší obce,které si stále velice cením a kterou obdivuji <.>
<br> Kanalizace a čistírna odpadních vod
<br> Prioritou našeho snažení byla příprava projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“,ve kterém jsme
<br> již zajistili:
<br> • vydání stavebního povolení <,>
<br> • schválení dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 3,000.000,- Kč <,>
<br> • schválení dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 38,631.538,35 Kč,tj <.>
63,75 % částky potřebné na realizaci projektu <,>
<br> • výběr osoby zajišťující technický dozor investora – společnosti Ateres CZ s.r.o.<,>
<br> • výběrové řízení na zhotovitele „Kanalizace Klokočná“ (stoky),které v těchto dnech do-
končujeme <,>
<br> • výběrové řízení na zhotovitele kořenové čistírny odpadních vod (KČOV),které aktuálně
probíhá <.>
<br> Jednáme s finančními ústavy o detailech financování té části projektu,která není kryta dota-
<br> cemi <.>
<br> Se zahájením vlastní realizace zřídíme na webových stránkách obce samostatný odkaz Kanali-
<br> zace.Tam vás budeme pravidelně měsíčně informovat o plnění harmonogramu realizace
<br> stavby,probíhajících pracích,o pracích předpokládaných pro příští období,o identifikovaných
<br> problémech procesu výstavby a stavu jejich řešení a současně i o stavu prostavěnosti dle čerpání
<br> finančních prostředků <.>
<br> S projektem „Kanalizace a ČOV Klokočná“ a zajištěním jeho financování je spojen záměr pro-
<br> deje obecních pozemků parc.č.322/63 a 322/44 v severní části obce u lesa,které jsou dle
<br> územního plánu obce Klokočná určeny pro výstavbu (Bydlení venkovské – BV3).Vypsali jsme
<br> výběrové na odkup těchto poz...

Načteno

edesky.cz/d/4401792

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz