« Najít podobné dokumenty

Město Horní Benešov - (4E/2020) Smlouva č. 8260000002 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(4E/2020) Smlouva č. 8260000002 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
SMLOUVA Č.8260000002
<br> o poskytnuti návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> kontaktní adresa:
IČO:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen,<,> poskytovateľ')
<br> a
<br> adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen,<,> příjemce")
<br> Město Horní Benešov
Masarykova 32,793 12 Horní Benešov
00296007
Ing.Pavlem Kônigem,starostou
Česká spořitelna a.s <.>
1844405379/0800
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<,> XXX XX Horní Benešov
<br> XXXX
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> l) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování dotaci nebo návratných finančních
výpomocí,vyhlášeného městem Horní Benešov podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů pod,<,> Program na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancováni náhrad stávajÍcÍch nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nové nízkoemisnÍ zdroje z rozpočtu města Horní Benešov v rámci programu na
podporu výměny nevyhovujÍcÍch kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3.výzva)" ze dne 9.12.2019 usnesením č.24/7-19.11 (dále jen,<,> Program") <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují že pro právni poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanoveni
této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj
zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat <.>
<br> III <.>
PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> l) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu <,>
dále stanoveným touto smlouvou <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,>...

Načteno

edesky.cz/d/4401350

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz