« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Klánovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Klánovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 11
<br> Z 3114/11,Z 3115/11 a Z 3116/11
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11,Z 3115/11 a Z 3116/11
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením
<br> o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.9/18
<br> ze dne 19.9.2019,kterým bylo schváleno zadání těchto změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci
<br> společného jednání o návrzích změn dne 26.6.2020 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
<br> § 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
<br> Změny ÚP vydávají <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území
<br> České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení
<br> Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání ú...

Načteno

edesky.cz/d/4401068

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Klánovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz