« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytá na roky 2020 - 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument - Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytá na roky 2020 - 2021
Stiedn6dobi vfhled rozpodtu obce Rokyt6
na roky 2020 - 2021
<br> Piijmy celkem
<br> Vfdaje celkem
<br> Financov6ni
<br> Dlouhodob6 zAvazky
<br> Dlouhodob6 pohledivky
<br> r.2O"2O
<br> 4 600
<br> 5 200
<br> - 600
<br> 0
<br> 0
<br> r.2021
<br> 4 700
<br> 5 100
<br> - 600
<br> 0
<br> 0
<br> NavrZenfr a schvdleni rozpodet na XXXX XXX by se od stiednidohXho vyhledu
nemXl liSit o vice jak 260 tis.K6 <.>
<br> XXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> SchvSleno ZO: XX.XX,<.> 2018
Vyv65eno na riiedni desce: 7.1.2A19
Vyv65eno na EOD: 7.1.2A19

Načteno

edesky.cz/d/4400736


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz