« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obci Dolní Krupá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument smlouva o dotaci D.Krupá, zde ke stažení
vEAEJNopnAvrui sMLouvA O POSKYTNUTI DOTACE i.t/2oL9 uzovfend dle ust.5 1746 odst.2) zdkono i.89/2012 Sb <.>,obionsky zdkonik,ve zndni pozddjiich pfedpisI,o ust.I 70a odst.5) zdkono t.250/2000 Sb,<,> o rozpoitovych pravidlech dzemnich rozpoitI,ve zndni pozddjiich pfedpisI Smluvni strany: obec RokytS zastoupend: p.Antoninem Markem,starostou obce se sidlem: Horni RokytA 35,295 01 Mnichovo Hradi5td teo:+sozgggo bankovni spojeni- dislo 0dtu: 391201-81/0100 (diile jen,<,> poskytovatel dotace") a obec Dolni Krupd zastoupend: p.Lukii5em Nedvddem,starostou obce se sidlem: Obecnirliad Dolni Krupd,Dolni Krupd 55,295 Oi.Mnichovo HradiSt6 teo:oozgzogg bankovni spojeni - iislo 0dtu: 912418L/0100 (diile jen,<,> piijemce dotace") uzaviraji tuto veiejnopr6vni smlouvu o poskytnuti dotace: t.26kladni ustanoveni t.Poskytovatel dotace je 0zemnim samosprdvn'im celkem,kterri je oprdvndn za podminek stanoventich platntimi prdvnimi piedpisy poskytovat dotace a ndvratn6 finandni vfpomoci fyzick'im a prdvnickfm osobdm.Piijemce dotace je 0zemnim samosprdvnfm celkem,ktent je ziizovatelem piisp6vkove organizace Mateiskii Skola Dolni Krupd,piispdvkovd organizace,se sidlem: Dolni Krupd 23,295 01 Mnichovo Hradi5t6,leO: 75034662,kterd poskytuje pied5kolni vzddliivdni a vfchodu d6ti a vykondvd dinnost mateisk6 Skoly a Skolnijidelny,a to i pro ddti s trvalfm pobytem na (zemiobce Rokytii.Piijemce dotace poiiidal svrim poddnim d.j.065/2019/OUDK ze dne L7.6.20L9 poskytovatele dotace o poskytnuti dotace na 0del uvedenf v t6to smlouv6.lt.PiedmEt smlouvy Poskytovatel dotace v souladu s ust.5 102 odst.3) ziikona i.I28/2OOO Sb <.>,o obcich (obecni ziizenil,ve zndni pozddjSich piedpis0,a ust.5 tOa zdkona i.25O/2OOO Sb <.>,o rozpodtov'ich pravidlech Uzemnlch rozpodt0,ve zndni pozddjSich piedpis0,poskytuje piijemci dotace ze sv6ho rozpodtu na 5kolni rok 2019/2020 finandni prostiedky v celkov6 v'iSi 60 OOO,-Kd (slovy: Sedes6ttisickorundesk'ich) iako dotaci na fhradu provoznich neinvestiinich ndklad0 Mateisk6 S...

Načteno

edesky.cz/d/4400734

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz