« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-rozhodnuti-d3-12001.pdf
Magistrát města České Budějovice
O d b o r o c h r a n y ž i vo t n í h o p r o s t ř e d í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I,č.1 / 1
<br> IČ: 002 44 732 DIČ: 077-002 44 732 číslo tel.ústředny: 38 680 11 11
<br> Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám.Přemysla Otakara II <.>,č.1/1
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br> Zn.: OOZP 12001/2020 Sn Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: OOZP 12001/2020 Sn Ing.Snížková 386 801 110 snizkovaj@c-budejovice.cz 7.1.2021
<br> ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení vodního díla- č.j.OOŽP 5371/2018 -3 Sn
objekty:
SO 323- přeložka vodoteče km 142,154-142,528
SO 380- náhradní vrt
SO 381- likvidace vrtu Vidov Vi-2 v km 139,601
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
<br> na pozemcích p.č.: 514/56,514/51,514/68,514/66,514/55,514/58,514/47,514/57,514/49 <,>
514/65,514/48,514/50,514/52,514/64,514/67,514/60,514/63,514/53,514/62,514/54,514/59 <,>
514/61 v katastrálním území Plav ( původně v územním rozhodnutí 514/36,514/38,514/20,514/22 <,>
514/8,514/34,514/42,514/35,514/40,514/25,514/41,514/39,514/37,514/26,514/21,514/30 <,>
514/27,514/6,514/28,514/7,514/33,514/29),dále na pozemcích p.č.180/7,174/19 v katastrálním
území Vidov,čhp 1-06-02-0770,hydrogeologický rajon 2160,VÚ Malše od Stropnice po ústí toku
Vltava ( HVL_0370) <.>
Souřadnice staveb: x= 1172908,y= 756957 až x= 1172543,y= 756820 <.>
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice,jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád a ustanovení § 106 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a
dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona
<br> prodlužuje platnost stavebního povolení vydaného Magistrátem města České Budějovice <,>
Odborem ochrany životního prostředí pod č.j.OOŽP 5371/2018 -...

Načteno

edesky.cz/d/4400430

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz