« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Veřejná vyhláška OOP Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Meclov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (311.41 kB)
; ma'/„WD
<br> _ ?eaapz/fvx <,>
<br> _ iyét'aSTSŘÝ ÚŘAD ©
<br> :=:- izas OVSKÝ TÝN
<br> „„ rmy &.s-Ír'I: íčnťka :*th
<br> ffi—"
<br> //ď f „%!/724727
<br> Í; _n/7W/7 %!,„Q“ mz WZ) <,>
<br> m
<br> JT
<br>.M | „J,—,' „čd-z 4; W
<br> ?„
<br> »,<.>.“?T 1—7
<br> A'Jvnv “re -pl-*f*"
<br> *"7 jj,/JÍW' Á _
<br> AZ <,>
<br>.-
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI
<br> Schéma 8/2
<br> Standardní pracovni místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatíže— nim.Zúženi vozowky na jeden jizdni pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná svetla typu 1
<br> &“ „|
<br>.podélná uzávěra oboustranným smérovacimi deskami 2) odslup max.10m
<br> max.20
<br> 1) ů\
<br> podélná uzávěra zábradlím na straně chodniku!
<br> É stezky pro cykžísty 4—5 _ <.>,<.> ; E cau __ _ _ ! O pnůnd uzavera zapronou zz mmlmalne 3 vystrazna světla typu 1
<br> 1) může býí ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.21
<br> 2) užílídopravmch značek a dopravních zaříze- ní v případě souběžných parkovacích pruhů.chodníků nebo stezek pro cyklisty podia schémat 8116 až 5/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br>.F—J
<br> /Zď "" Z/Z „WW „.a/ff ýjť/ěóí/
<br> ÝTÝN “77:7 1 HQÉĚPEŠŠMM
<br>.<.>.—-—-—-—-—'—-_'_'—
<br> &%
Veřejná vyhláška (175.74 kB)
Městský úřad Horšovský Týn
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Republiky 52,346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
<br> SPIS.ZN.: DSH 241/2021 DSH
Č.J.: MUHT 438/2021
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: p.turner@muht.cz
DATUM: 11.01.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Horšovský Týn,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán (dále jen správní orgán) podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o silničním provozu),na základě návrhu právnické osoby Chodské vodárny a
kanalizace,a.s <.>,Bezděkovské předměstí 388,344 78 Domažlice,IČ: 49788761,ze dne
06.01.2021 <,>
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím
projednání s dotčeným orgánem,Policií ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní
inspektorát Domažlice,písemné vyjádření Č.j.: KRPP-997-1/ČJ-2021-030106,ze dne 04.01.2021 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici III.tř.č.19520 v obci Meclov <,>
za účelem označení pracovního místa na silnici následovně:
<br> 1) Dotčený úsek pozemních komunikací,rozsah pracovního místa a důvod:
<br> • silnice III/19520 cca v km 7,482 vlevo ve směru staničení,u č.p.139 v obci Meclov <,>
<br> za účelem označení pracovního místa na silnici k provedení 1x výkopu v okraji vozovky,rozměrů
cca 2,5 x 1,5 m a stavebních prací,pro uvedení pozemní komunikace do původního stavu,po
odstranění havárie na vodovodním řadu <.>
<br> 2) Doba platnosti tohoto stanovení:
<br>
• od 01.03.2021 do 30.04.2021 <.>
<br> tel.ústředna: 379 415 111 e-mail: epodatelna@muht.cz IČ: 00253383
fax: 377 387 223 www.horsovskytyn.cz DIČ: CZ-00253383
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4400102

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz