« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Přijatá usnesení vlády dne 7. ledna 2021, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UV_č_16_2021.pdf (202.74 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7.ledna 2021 č.16
<br>
o vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou
událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky
<br> neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu
<br>
Vláda
<br> I.ukládá
<br> 1.místopředsedkyni vlády a ministryni financí v souvislosti s mimořádnou událostí
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) připravit rozhodnutí,kterým
za stanovených podmínek dojde k prominutí
<br> a) pokuty za opožděné podání daňového přiznání k XXXX silniční za zdaňovací období
roku XXXX <,>
<br> b) úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 <,>
<br> c) pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k XXXX
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX <,>
<br> 2.členům vlády zajistit,aby v případě,že je v rámci podmínek poskytnutí dotace
z programu podpory subjektů postižených šířením onemocnění COVID-19 způsobeného
virem SARS-CoV-2 stanovena podmínka neexistence nedoplatků evidovaných orgány
veřejné moci,bylo posouzeno,zda je nutné tuto podmínku vztahovat i na nedoplatky <,>
v jejichž případě
<br> a) došlo v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
k prominutí příslušných sankcí za jejich opožděnou úhradu <,>
<br> b) je povoleno posečkání jejich úhrady nebo rozložení jejich úhrady na splátky <.>
<br> Provedou:
členové vlády
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády
UV_č.15_2021.pdf (193.24 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7.ledna 2021 č.15
<br>
o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví změnit mimořádné opatření <,>
kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob,které jsou účastny veřejného
zdravotního pojištění v České republice,jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády
UV_č_14_2021.pdf (224.91 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7.ledna 2021 č.14
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 11.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br> 1.u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje návštěvy pacientů v zdravotnických
<br> zařízeních na pracovištích,na kterých se poskytuje akutní lůžková péče,tak,že návštěvu
lze připustit pouze za těchto podmínek:
<br>  osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest,a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu,s výjimkou:
<br>  dětí do dvou let věku <,>
<br>  dětí od dvou do patnácti let věku,pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích
cest (nos,ústa),který brání šíření kapének <,>
<br>  návštěva trvá nejvýše 30 minut,s výjimkou návštěv pacientů v hospicech a dalších
pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění <,>
<br>  návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby <,>
a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele <,>
<br>
2.u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezuje návštěvy pacientů v zdravotnických
<br> zařízeních na pracovištích,na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková
péče,tak,že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,že osoba navštěvující pacienta se
podrobí před zahájením návštěvy POC testu na příto...
UV_č_13_2021.pdf (221.96 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7.ledna 2021 č.13
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda omezuje s účinností ode dne 11.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 22.ledna 2021
do 23:59 hod <.>
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné
<br> lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských <,>
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy <,>
<br> b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob <,>
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický
<br> pracovník) <,>
<br> 2.provoz vysokých škol,a to tak,že zakazuje poskytování uby...
UV_č.12_2021.pdf (200.29 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7.ledna 2021 č.12
<br>
o změně krizových opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 11.ledna 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění dobu účinnosti:
1.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1375,vyhlášeného pod č.595/2020 Sb.<,>
2.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1376,vyhlášeného pod č.596/2020 Sb.<,>
3.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1378,vyhlášeného pod č.598/2020 Sb.<,>
4.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1379,vyhlášeného pod č.599/2020 Sb.<,>
tak,že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4395619


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz