« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - Výběrové řízení - asistent/ka vedení města Odolena Voda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> tajemnice Městského úřadu XXXXXXX XXXX
<br> vyhlašuje qýběľové Íízení na obsazení funkce
<br> asistent/ asistentka vedení města XXXXXXX XXXX
<br> Pľacovní poměľ na dobu neuľčitou
<br> Místo výkonu pľáce: XXXXXXX XXXX
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody nebo od l.3.202l
<br> Platová třída dle ztlkona č,' 26212006 Sb.a nařízení vlády č,<.> 34112017 Sb <.>,o platoých poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve zněni pozdějších předpisů
<br> Chaľakteľistika wkonávané činnosti
<br>.zajišťuje komplexní asistentskou činnost pľo vedení města
o plní všechny úkoly sekĺetariátu starosty,místostarosty a tajemnice
<.> komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a vyÍizování
<br> korespondence
<.> oľganizuje a zajišťuje přijetí návštěv u starosý,místostaľosty a tajemnice
<.> zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady města po organizačně technické stľánce <,>
<br> pořizuje zápis zjednání zastupitelstva města,zajišt'uje vyhotovení usnesení a jeho ľozesílání
v souladu s jednacími řády
<br> o vede evidenci dokumentů uľčených a předaných zastupitelstvu města a ľadě města
o odpovídá za materiální zabezpečení úřadu
o zajišťuje občeľstvení a pohoštění návštěv vedęní úřadu
o přijímá a vykonává hlášení v místním a mobilním rozhlasu
<.> ve spolupráci s informatikem zveřejňuje infoľmace na weboqých stľánkách města
<.> ve spolupľáci s ekonomicĘm odboľem zajišt'uje objednávky a faktury pro odbor tajemníka
<br> Přednokladv nľo vÝkon funkce
<br> o ýzická osoba,ktęrá dosáhla věku 18 let
<.> občan české republiky nebo cizí stźľcní občan s trvalým pobytem v České republice,kteý
<br> ovládá český jazyk <,>
<.> způsobilost k právním úkonům <,>
o bęzúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje ýzická osoba,kteľá byla pľavomocně odsouzena
<br> pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestní čin spáchaný znedba|osti a jednání
související sýkonem veřejné spľávy,pokud se podle zákona natuto osobu nehledí,jako by
nebyla...

Načteno

edesky.cz/d/4394928

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz