« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočina - Oznámení o pověření lesního hospodáře pro katastrální území Možděnice a Hluboká u Trhové Kamenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_povereni_lesniho_hospodare01_2021.pdf
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Adámkova třída 554,539 23 Hlinsko
<br> Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Č.j.: Hl 158/2021/OŽP
Spisová značka: S-OŽP/L-59/2020
Spis.znak - skart.znak/lhůta: 221.4.8 – A/10
Opráv.úřed.osoba: Ing.Uher,Ing.Kopecká
Tel.: 469 326 150
E – mail: uher@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 1/0
V Hlinsku dne: 5.1.2021
<br> O Z N Á M E N Í
<br> Městský úřad Hlinsko,jako orgán státní správy lesů,věcně příslušný dle ust.§ 47 odst.1 písm.a) a
ust.§ 48 odst.1 písm.l) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen „lesní zákon“),a místně příslušný podle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br> oznamuje
<br> tímto právnickým a fyzickým osobám,které vlastní lesy o celkové výměře menší než 50 ha zařízené
v lesních hospodářských osnovách v katastrálních územích Možděnice a Hluboká u Trhové
Kamenice,a které si doposud sami nevybrali svého odborného lesního hospodáře,že na období
od 1.ledna 2021 do 31.prosince 2025 byl výkonem funkce odborného lesního hospodáře v těchto
lesích opět pověřen XXXXX XXXXXXXXX,Dolní Sokolovec XX,XXX XX Chotěboř,tel.: 777 878 077 <.>
<br> Každý vlastník lesa je v souladu s ust.§ 37 odst.1 lesního zákona povinen zajišťovat hospodaření
v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem,který pak zabezpečuje vlastníku lesa
odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a jeho prováděcích předpisů.Vlastník
lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře.Pokud si XXXXXXXX lesa,pro který jsou
zpracovány lesní hospodářské osnovy (tj.pokud výměra lesa v jeho vlastnictví nepřesahuje 50 ha) <,>
nevybere odborného lesního hospodáře sám,vykonává tuto funkci právnická osoba,která
<br> Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
<br> Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 315 300
El.podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz