« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

730.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-730-20207Fr <.>
<br> Postřekov,5.1.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR |< PRONÁJMU
<br> Část pozemku parc.č.347 o výměře 106 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú.Postřekov,vedené na LV 1 Obec Postřekov dle situačního výkresu <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br>.Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekovcz
<br>.Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,a to do 20.1.2021 do 17:00 hod
<br> 0 Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 16.10.2020,usnesením
<br> 20201016/9b <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: X.1.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce na webových stránkách obce y_yvvyygggcjggstrekdyš;
<br> Č.j.POSTR—730-2020

Načteno

edesky.cz/d/4389129


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz