« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Zvěřejnění rozpočtu obce na 2021 a rozpočtového výhledu 2022-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_44/3
oddíl I./ 1
<br> 1032 **** 0,00 0,00100 000,00
<br> 1032 0,00 0,002111 100 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1031 **** 100 000,00 193 387,00100 000,00
<br> 1031 100 000,00 193 387,002111 100 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 1011 **** 64 000,00 0,0064 000,00
<br> 1011 64 000,00 0,002131 64 000,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 1011 Udrž.výr.pot.zem,zem.půdní fond
<br> 0000 **** 3 021 600,00 3 785 924,593 853 876,00
<br> 0000 0,00 101 776,004129 101 776,00Ost.NI.př.transf.od rozp.úz.úr <.>
0000 0,00 127 000,004122 127 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 240 300,004116 240 000,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 68 100,00 68 100,004112 68 100,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 272 250,004111 273 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 500 000,00 359 995,361511 500 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 20 508,091381 20 500,00Daň z hazardních her
0000 2 000,00 100,001361 2 000,00Správní poplatky
0000 1 500,00 1 390,001341 1 500,00Poplatek ze psů
0000 85 000,00 90 900,001340 85 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 1 000 000,00 1 357 401,421211 1 000 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 65 000,00 0,001122 65 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 630 000,00 432 515,811121 630 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 0,00 66 625,711113 70 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 120 000,00 6 377,181112 120 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 550 000,00 640 685,021111 550 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 11 00373788
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na ...
2020_44/2
Střednědobý rozpočtový výhled
Obec Knínice,IČ: 00373788
<br> Období: 2022-2025
v tis.Kč
<br> Ukazatel 2022 2023 2024 2025
<br> Příjmy
<br> Podíly na daních 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> Příjmy z pronájmů majetku 64 64 64 64
<br> Ostatní příjmy 200 200 200 200
<br> Vlastní příjmy celkem 2 764 2 764 2 764 2 764
<br> Dotace ze SR + EU 0 0 0 0
<br> Příjmy celkem 2 764 2 764 2 764 2 764
<br> Výdaje
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje 1 500 1 600 1 600 1 700
<br> Fondy – grantové a dotační výdaje 0 0 0 0
<br> Kapitálové (investiční) výdaje 0 0 0 0
<br> Výdaje na projekty spolufinanc.z EU a EHP 0 0 0 0
<br> Rezerva 0 0 0 0
<br> Splátky úroků z úvěru 0 0 0 0
<br> Výdaje financované z rozpočtu SK 1 500 1 600 1 600 1 700
<br> Výdaje financované z dotací ze SR 0 0 0 0
<br> Výdaje financované z úvěru 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem 1 500 1 600 1 600 1 700
<br> Financování
<br> Zapojení přebytku hosp.min.roku 0 0 0 0
<br> Přijetí úvěru 0 0 0 0
<br> Splátky úvěru 0 0 0 0
<br> Financování celkem 0 0 0 0
<br> Příjmy – výdaje + financování 1 264 1 164 1 164 1 064
<br> Za subjekt: XXXXXXXXX XXXXXX,zastupitel pověřený výkonem
<br> pravomocí starosty
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato
<br> 30.12.2020
<br> 31.12.2021
2020_44/1
Obec KNÍNICE okres Jihlava Strana 1 (A4)
<br> A/ R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y (v Kč)
<br> Číslo Třída,seskup.pol <.>
<br> řádku podseskup.pol.Druh příjmu Objem příjmů
<br> položka
<br> 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3,ř.25) 150000
<br> 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY x
<br> 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.450 000
<br> 4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 100 000
<br> 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000
<br> 6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000
<br> 7 1211 Daň z přidané hodnoty 800 000
<br> 8 1361 Správní poplatky 2 000
<br> 9 1340 Popl.za provoz systému shromažďov <.>,<.>.<.> komunál.odpadu 90 000
<br> 10 1341 Poplatek ze psů 1 500
<br> 11 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0
<br> 12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0
<br> 13 1344 Poplatek ze vstupného 0
<br> 14 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0
<br> 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0
<br> 16 1511 Daň z nemovitostí 500 000
<br> 17
<br> 18
<br> 19 x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř.3 až 18) 2 543 500
<br> 20 x PŘIJATÉ DOTACE x
<br> 21 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 68 100
<br> 21a) v tom: - na výkon státní správy 68 100
<br> 21b) - na školství
<br> 22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0
<br> 23
<br> 24 x Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.19 + ř.21 až 23) 2 761 600
<br> 25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)
<br> 26 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
<br> 27 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-) 0
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn dne : 7.12.2020
<br> Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne :
<br> Razítko obce,podpis:
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 2 1
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř.24 + ř.25 až 27) 2 761 600
<br>
<br> B/ B Ě Ž N É a K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (Kč) Strana 2 (A3)
strana 2 (A3)
<br> Platy Ostatní Odměny Povinné Povinné Knihy,Drobný Nákup Elektric- Pevná Pohon- S...

Načteno

edesky.cz/d/4379389

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz