« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Národopisný soubor Postřekov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

narodopisny-soubor-vps-5-2020.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu obce Postřekov
<br> číslo: 5/2020
<br> (uzavřená dle 9159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Postřekov č.20191219 ze dne 19.12.2019 a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.11.2019 založené pod č.j.882/2019,(dále jen „žádost o poskytnutí finančního příspěvku"),uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení & 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> |.Smluvní strany
<br> Obec Postřekov IČ:00253685 se sídlem Postřekov 270,345 35 bankovní spojení: Komerční banka,761906309/0100
<br> zastoupená starostou Bc.Petrem Anderlem
<br> (dále jen "poskytovatel dotace")
<br> Národopisny' soubor Postřekov IČ: 433 43 099 se sídlem 345 35 Postřekov 270
<br> bankovní spojení: 173121812/0300 zastoupený panem Radkem Zuberem,předsedou spolku \
<br> (dále jen "příjemce dotace")
<br> ZÁDLÁ Lzr jí,?
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 4.1 4.2 4.3
<br> 4.4
<br> 4.5
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II.až IV.účelovou dotaci z rozpočtu obce ve výši 95 000,— Kč,slovy devadesát pět tisíc korun <.>
<br> Dotace je poskytována na činnost Národopisného souboru Postřekov.Jedná se o účelový příspěvek,který je vázán na jednotlivé položky specifikované v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a případný přesun mezi položkami bude umožněn pouze na žádost a po schválení zastupitelstvem obce <.>
<br> Projekt bude ukončen 31.12.2020 <.>
<br> Ill.Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku II.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10.dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období ...

Načteno

edesky.cz/d/4379078


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz