« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 28. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 28. 12. 2020
1
<br>
USNESENÍ
<br> z jednání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 28.prosince 2020
<br> 1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> • Usnesení 35/20 – Zastupitelstvo obce Chomle určuje zapisovatelkou zápisu
B.Razímovou a ověřovateli V.XXXXXXX a V.Nováka <.>
<br> • Usnesení XX/XX – Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje program zasedání v souladu
s pozvánkou <.>
<br> • Usnesení 37/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje rozpočet obce na rok 2021 <.>
Rozpočet byl schválen jako ziskový.Zisk je plánován jako rezerva pro investiční
akce/opravy <.>
<br> • Usnesení 38/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje rozpočtové opatření č.8 <.>
<br> • Usnesení 39/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje v souladu s ust <.>
§ 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění
pozdějších předpisů,uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků“ mezi městem Radnice a obcí Chomle.Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy <.>
<br> • Usnesení 40/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje uzavření smlouvy
„O poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady“ mezi obcí Chomle a společností
Rumpold - R Rokycany s.r.o.a zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy <.>
<br> • Usnesení 41/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č.3/2020,o poplatku za komunální odpad.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31 <.>
12.2020 <.>
<br> • Usnesení 42/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje uzavření dodatku č.3
k nájemní smlouvě č.291 mezi obcí Chomle a společností CAROL – AGRO,s.r.o <.>
zastoupenou jednatelem p.K.Puchernou.Předmětem dodatku je změna výměry
pachtovních pozemků na 58110 m2 a nedílnou součástí tohoto dodatku bude i
seznam pronajatých pozemků.Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostku obce
k podpisu tohoto dodatku <.>
<br> 2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br>
<br> • Zastupitelstvo obce Chomle bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení <.>
<br> • Zastupitelstvo obce Chomle bere...

Načteno

edesky.cz/d/4378287

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz