« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV č.3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice
OBEC DĚPOLTOVICE
Zastupitelstvo obce Děpoltovice
Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.3/2020 <,>
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením č.5/3 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Děpoltovice,včetně nakládání se stavebním odpadem[footnoteRef:1].[1: Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů.]
<br>
<br> Čl.2
Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Směsný komunální odpad <,>
i) Jedlé oleje a tuky[footnoteRef:2] [2: Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.321/2014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020.]
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a i) <.>
<br>
Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny plošně na území obce.Seznam stanovišť je
k dispozici na Obecním úřadě Děpoltovice a na webových stránkách obce <.>
<br> 3) Zvláštní sběr...

Načteno

edesky.cz/d/4377203

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz