« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Oznámení o zahájení SŘ -monitoring vlka obecného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
*KUMSX02CRW7Z*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Oznámení o zahájení správního řízení
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 odst.1 a § 67 písm.g) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 77a odst.odst.5 písm.h) zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),obdržel dne
3.11.2020 (včetně jejího doplnění ze dne 6.11.a 1.12.2020) žádost Mendelovy univerzity v Brně <,>
IČO 62156489,Lesnické a dřevařské fakulty,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno (dále také jen „žadatel“) <,>
ve věci povolení výjimky dle § 56 odst.1 a 2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních
podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje,konkrétně ze zákazů chytat,rušit (včetně plašení),držet a dopravovat (dopravovat
pouze uhynulé jedince) zvláště chráněný druh živočicha - vlka obecného (Canis lupus),zařazeného dle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK <,>
do kategorie kriticky ohrožených druhů <.>
<br> Výjimka je požadována v souvislosti s monitoringem vlka obecného na území Moravskoslezského
kraje,kde je příslušným orgánem ochrany přírody krajský úřad,mimo maloplošná zvláště chráněná území
a mimo území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky,Poodří,Beskydy <.>
<br> Žadatel plánuje monitoring vlka obecného prostřednictvím GPS telemetrie.Pro nasazení telemetrického obojku
bude třeba zvíře odchytit pomocí certifikovaných n...

Načteno

edesky.cz/d/4374138

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz