« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Výpis ze 14. jednání zastupitelstva Obce Stožec ze dne 15. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis ze 14. jednání zastupitelstva Obce Stožec ze dne 15. 12. 2020
VÝPIS
<br> z 14.jednání zastupitelstva obce Stožec konaného dne 15.12.2020 ve Stožci
<br> Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostkou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 07.12.2020 <.>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 7.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX DiS <.>
<br> Omluven zjednání zastupitelstva: X Jednání bylo zahájeno V 18:01 hod <.>
<br> Ovčřením zápisu určila starostka obce XXXXX XXXXXXXX zastupitele Bc.XXXXX XXXXXXXXX a XXXX XXXXX.Dále pověřila vyhotovenírn zápisu zjednání zastupitelstva Ing.Bc.Helenu Kotrcovou <.>
<br> Starostkou obce Helgou Finikovou byl přednesen navrh pořadu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:
<br> 1) Zahájení
<br> - Určení ověřovatelů a zapisovatele — Schválení pořadu jednání
<br> 2) Plnění rozpočtu 10/2020
<br> 3) Rozpočtové opatření č.l0/2020 4) Rozpočet obce na rok 2021
<br> 5) Pozemky
<br> 6) Různé
<br> XXXX XXXX o návrhu pořadu jednání hlasováno.Pro: X
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Návrh byl přijat
<br> k bodu 2)
<br> Starostka obce XXXXX XXXXXXXX seznámila s hospodařením obce za období XX/XXXX v návaznosti na obsah schváleného rozpočtu pro rok 2020 <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za období 10/2020 <.>
<br> k bodu 3)
<br> Starostka obce Helga Finikova seznámila přítomné s provedenými změnami č.10/2020 rozpočtu obce pro rok 2020,kterými byl změněn rozpočet obce pro rok 2020.Podrobný položkový rozpis rozpočtových opatření je přílohou zápisu a byl vyvěšen na úřední desce obce <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: O
<br> Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu rozpočtu č.10/2020 <.>
<br> k bodu 4)
<br> Starostka obce XXXXX XXXXXXXX seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok XXXl.Informovala,že rozpočet byl vy...

Načteno

edesky.cz/d/4370631

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz