« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-900-2020-oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
<br> Odbor životního prostředí náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
<br> „„.<.>.<.>.f,""“—"TÍ"_Í"L“"")„_ 'F'EKOV : OBECNi URAL) i u <.>,L n i <,>
<br> 344 20 Domažlice Došlo.? 1 J:“ 231% * Spis.značka: OŽP-9073/2020,“d __________ nl Číslo jednací: MeDO-70599/2020-Aul-DS &$.<.> -- “"*“—„J Počet listů: 3
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-rnail: lenka.aulicka©mesto-domaz|ice.cz
<br> Datum: 15.12.2020
<br> VÝZVA
<br> obec Postřekov,IČO 00253685,Postřekov č.p.270,345 35 Postřekov (dále jen "stavebník") dne 26.10.2020 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Spiašková kanalizace a vodovodní řady pro obytnou zónu Pod tratí,Postřekov
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.396/5,396/8,396/9,396/26,396/27,396/29,396/30,396/31,396/34,396/36,396/38,396/51,396/54,396/55,396/56,396/59,396/61,396/62,396/69,397,412/41,412/97,412/111,2521/4,2521/6,2525/2,2525/7,2525/8,2525/9,2525/11,2923,2930,2931/1,2931/2 v katastrálním území Postřekov.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice,jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle 5 15 odst.4 vodního zákona á š 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zjistil,že žádost neobsahuje požadované náležitosti a proto podle 5 111 odst.3 stavebního zákona
<br> vyzývá
<br> stavebníka,aby nejpozději do 31.3.2021
<br> předloženou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:
<br> — vyjádření Státního pozemkového úřadu podle podmínky č.3 z územního rozhodnutí,které vydal stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem dne 15.11.2019 pod č.j.SÚ/624/19 <.>
<br> Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny,bude řízení podle 566 odst.1 písm.c) sp...

Načteno

edesky.cz/d/4368558

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz