« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....komunálních odpadů
1
<br>
<br>
__________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Výkleky
Zastupitelstvo obce Výkleky
<br> Obecně závazná vyhláška obce Výkleky č.3/2020 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Výkleky se na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č.5 usneslo
<br> vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Výkleky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Výkleky.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to
<br> ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce <.>
<br> Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku
<br> oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
<br> platí.3
<br>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o m...

Načteno

edesky.cz/d/4367095

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz