« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 108.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 108.pdf
Mlý/„z?
<br> PROGRAM MĚSTSKÉHO OBVODU MICHÁLKOVICE NA PODPORU KULTURNÍCH,SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v ROCE 2021
<br> (Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Michálkovice)
<br> Úvodní ustanovení 1.Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice rozhodlo o vyhlášení PROGRAMU MĚSTSKÉHO OBVODU MICHÁLKOVICE NA PODPORU KULTURNÍCH,SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2021 a vyhlášení výběrového řízení na poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Michálkovice v roce 2021 v těchto oblastech: A.Činnost subjektů zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže v městském obvodu Michálkovice.B.Významné sportovní,kulturní a jiné akce v městském obvodu Michálkovice.2.Důvodem podpory je vytvoření podmínek pro rozvoj městského obvodu v Oblasti volného času dětí a mládeže,sportu a kultury.3.Objem finančních prostředků na program je stanoven na 260 tis.Kč,pokud zastupitelstvo v souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2021 nestanoví jinak <.>
<br> H <.>
<br> II.Všeobecné podmínky výběrového řízení
<br> 1.Účelem zásad je stanovení jednotných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory (dále jen dotace) z rozpočtu městského obvodu Michálkovice <.>
<br> 2.Na poskytnutí dotace není právní nárok.Přihlášky zaslané do výběrového řízení se žadatelům nevrací <.>
<br> 3.Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č.3202001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou,a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.Příjemce dotace Odpovídá za její použití v souladu s účely a podmínkami smlouvy,pro které byla poskytnuta.Příjemce dotace je povinen v termínu daném smlouvou předložit poskytovateli řádné vyúčtování poskytnuté dotace.Za neoprávněné použití nebo zadržení dotace je proti příjemci postupováno podle zákona č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4363560

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz