« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Závěrečný účet obce za r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 2019.pdf (112.84 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 20.2.2020
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2019
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 733 161,02 490 767,77 4 336 599,88 654 613,00
I.Náklady z činnosti 3 625 394,70 490 767,77 3 901 578,58 654 613,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 225 947,95 1 801,36 241 331,58 6 739,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 154 314,87 20 421,65 147 312,00 20 196,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 39 204,00 326 033,89 0,40 397 755,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 225 399,00 0,00 498 629,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 3 123,00 0,00 4 614,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 674,00 0,00 17 098,19 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 784 578,48 137 710,87 980 943,41 46 594,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 191 897,00 4 800,00 1 083 262,00 73 640,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 308 870,00 0,00 264 285,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 471,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 2 966,00 0,00 2 041,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 565,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné...
Příloha 12-2019.pdf (134.4 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2019
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 20.2.2020
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 13 973,50 13 973,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 13 973,50 13 973,50
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 27 464 778,40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 27 464 778,40
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majet...
Rozvaha 12-2019.pdf (157.57 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 20.2.2020
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 43 583 370,66 8 773 059,28 34 810 311,38 29 355 740,96
A.Stálá aktiva 40 742 305,22 8 769 839,28 31 972 465,94 23 581 202,07
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 598 821,60 271 135,60 327 686,00 324 224,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 189 021,60 189 021,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 409 800,00 82 114,00 327 686,00 3 424,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 320 800,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 40 143 483,62 8 498 703,68 31 644 779,94 23 236 978,07
<br> 1.Pozemky 1 370 788,06 0,00 1 370 788,06 745 391,58031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 25 343 834,99 6 283 012,00 19 060 822,99 19 611 838,99021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 441 500,00 380 765,50 1 060 734,50 1 026 040,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 834 926,18 1 834 926,18 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 152 434,39 0,00 10 152 434,39 1 853 707,00042
<br>...
Fin 2019.pdf (427.14 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 5.2.2020
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 990 000,00 1 165 500,00 1 162 780,24Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,77
<br> 1112 20 000,00 32 000,00 31 709,39Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,09
<br> 1113 95 000,00 107 000,00 106 963,80Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,97
<br> 1121 870 000,00 996 700,00 996 221,88Daň z příjmů právnických osob 99,95
<br> 1122 5 000,00 0,00 0,00Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 1211 1 945 000,00 2 242 500,00 2 242 455,72Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1340 240 000,00 271 300,00 270 880,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,85
<br> 1341 9 000,00 9 000,00 9 000,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 2 000,00 2 400,00 2 360,00Správní poplatky 98,33
<br> 1381 20 000,00 26 800,00 26 727,78Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,73
<br> 1382 10 000,00 135,00 134,48Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 99,61
<br> 1511 430 000,00 438 100,00 438 030,18Daň z nemovitých věcí 99,98
<br> 4111 0,00 12 870,00 12 870,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 64 900,00 64 900,00 64 900,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 90 382,00 90 382,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4213 18 000 000,00 0,00 0,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00
<br> 4221 0,00 500 000,00 500 000,00Investi...
Závěrečný účet 2019.pdf (444.81 kB)
Závěrečný účet za rok 2019
Obec Radovesnice I
<br> 31.12.2019Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.7.2 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2019
<br> SU Název 2017 2018 2019
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 227 749,31
502 Spotřeba energie 0,00 0,00 174 736,52
504 Prodané zboží 0,00 0,00 365 237,89
511 Opravy a udržování 0,00 0,00 225 399,00
512 Cestovné 0,00 0,00 3 123,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 7 674,00
518 Ostatní služby 0,00 0,00 922 289,35
521 Mzdové náklady 0,00 0,00 1 196 697,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 308 870,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 2 471,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 2 966,00
532 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 565,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 7,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 0,00 15 690,40
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 652 348,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 10 339,00
561 Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 20 000,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0,00 0,00 87 766,32
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2019
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.7.2 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2019
<br> SU Název 2017 2018 2...

Načteno

edesky.cz/d/4362267

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz