« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov VPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tj-sokol-vps-8-2020.pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu obce Postřekov
<br> číslo: 8/2020
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Na základě usnesení zastupitelstva obce Postřekov č.20191912/7-h ze dne 19.12.2019 a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 4.11.2019,založené pod č.j.POSTR-808-2019,dále jen „žádost o poskytnutí finančního příspěvku"),uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení 5 103 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávnísmlouvu:
<br> |.Smluvní strany
<br> Obec Postřekov lČ:00253685 se sídlem Postřekov 270,345 35 bankovní spojení: Komerční banka,761906309/0100 zastoupená starostou Bc.Petrem Anderlem
<br> (dále jen "poskytovatel dotace")
<br> Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Postřekov,z.s.IČ: XXX XX XXX se sídlem 345 35 Postřekov 241
<br> bankovní spojení: 201065927/300 zastoupeny panem Václavem Kreuzem,předsedou TJ Sokol Postřekov
<br> (dále jen "příjemce dotoce")
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 4.1 4.2 4.3
<br> 4.4
<br> 4.5
<br> Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll.až lV.účelovou dotaci z rozpočtu obce ve výši 260 000,- Kč,slovy dvě stě šedesát tisíc korun <.>
<br> Dotaceje poskytována na chod oddílu,opravy a modernizace majetku.Jedná se o účelový příspěvek,který je vázán na jednotlivé položky specifikované v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a případný přesun mezi položkami bude umožněn pouze na žádost a po schválení zastupitelstvem obce <.>
<br> Projekt bude ukončen 31.12.2020 <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku II.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10.dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v obdo...

Načteno

edesky.cz/d/4359510


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz