« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 4- 2020
Usnesení Zastupitelstva obce Tlustice č.4/2020 ze dne 10.12.2020
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů se usneslo : I <.>
<br> ] <.>
<br> Po.—ae
<br> “Egi—
<br> HP"
<br> 1 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> Zprávu místostarosty,XXXX XXXXX Hasmana,() činnosti rady obce za období
<br> od konání posledního zasedání zastupitelstva obce k dnešnímu dni.tj.od 17.9.2020 do 10.12.2020,kterou přednesl v zastoupení pan J iří Červenka,radní <.>
<br> Zprávu místostarosty.XXXX XXXXX Hasmana,o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice
<br> č.3/2020,ze dne 17.září 2020.kterou přednesl v zastoupení pan J iří Červenka.radní <.>
<br> Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun,ve školním roce 2019/2020.kterou přednesl PaedDr.XXXXX XXXXX.ředitel školy <.>
<br> Zprávu předsedy finančního výboru,pana Zdeňka Tobišky.o činnosti FV a vykonaných kontrolách za rok 2020 <.>
<br> Zprávu předsedy kontrolního výboru.XXXX XXXXX Pergla,o činnosti KV a vykonaných kontrolách za rok 2020 <.>
<br> Informaci radního,p.Jiřího Červenky.o plnění PRO Tlustice za rok 2020 <.>
<br> Informaci předsedy dotační komise,p.Pavla Bureše ml <.>,0 dotačních možnostech pro rok 2021.Informaci starostky,Heleny Kaššové,o dělení pozemku p.č.606/14,jehož majitelem je XXX XXXXXXXX XXXXX,bytem Tlustice XXX,XXXXX Hořovice.Dělením pozemku p.č.606/14 vzniknou 2 stavební pozemky — o výměrách ] 185m2 a 1208 m2,které budou logickým pokračováním stávající zástavby.Aby mohla být realizována na těchto dvou nově vzniklých stavebních pozemcích výstavba rodinných domů bez nutnosti zpracování územní studie,požaduje Měú Hořovice,úřad územního plánování vyjmout tento pozemek z lokality 2 01.3,souboru změn č.01
<br> <.>
<br> UPO Tlustice s tím,že funkční využití předmětné parcely se nezmění <.>
<br> ll.Schvaluje
<br> Vyřazení majetku obce Tlustice - dle přílohy č.1 tohoto usnesení <.>
<br> Návrh PRO Tlustice na rok 2021 — dokončení rozpracovaných akcí <.>
...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 4-2020
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.4l2020 konaného dne 10.12.2020 od 18:00 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Zasedání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:52.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,J.Červenka,K.Burešová,Z.Tobiška,Ing.J.Vlček,P.Bureš ml <.>,ing.J Chaloupecký,P.Bureš,E.Pergl,lva Horská,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br> Nepřítomni zastupitelé: M.Hasman,|.Eiseltová (rodinné důvody),F.Šmída ( pracovní důvody)
<br> Hosté: ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,PaedDr.XXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXX,p.Svoboda,XXXXXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXXX
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,20 — zastupitelstvo obce,ÚPO — územní plán obce,PRO —program rozvoje obce,TKO —tuhý komunální odpad,MMR- minísterstvo pro místní rozvoj,k.ú.— katastrální území
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze 20.' Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období.Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun za rok 2019/2020
<br>.Prezentace stavebních záměrů v plánovaném sportovně rekreačním areálu obce
<br> 2 3 4 5 6.Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2020 7.Zpráva o plnění PRO za rok 2020 a návrh na rok 2021
<br> 8.Návrh na vyřazení majetku obce Tlustice
<br> 9.Návrh rozpočtu obce Tlustice na rok 2021
<br> 10.Různé
<br> a) Stanovení výše místního poplatku za odvoz TKO na rok 2021
<br> b) Informace o dotačních titulech na rok 2021 c) Schválení podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MMR — podpora místních komunikací d) Schválení věcného břemene na poz.č.577/4 a 602 v k.ú.Tlustice 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obc...

Načteno

edesky.cz/d/4356188

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz