« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC DĚPOLTOVICE Zastupitelstvo obce Děpoltovice Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.2/2020 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením č.5/2 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a vsouladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Děpoltovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „pOplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Děpoltovice.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů p|atí2:
<br> fyzická osoba přihlášené v obci a fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášené žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené kindividuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba,Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla <...

Načteno

edesky.cz/d/4351941

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz