« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Oznamení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-900-2020.pdf
MESTSKY URAD DOMAZLICE,_,<,>,<.> / má \_-" *“
<br> Odbor životního prostředí gBÉC'W'
<br> náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
<br> * '\Ú Fl! as 344 20 Domažlice \ng
<br> \
<br>.<.> „ řas.3951.A-l Spis.znacka: OZP—90730020 \\,V/w Číslo jednací: MeDO-6B409/2020-Aul-DS Počet listů: 5 Vyřizuje: Aulícká Lenka Telefon: 379 719 263 E-mail: lenka.au|icka©mesto-domazlice.cz Datum: 4.12.2020
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ voooenÁvníHo ŘÍZENÍ A URČENÍ LHÚTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK
<br> obec Postřekov,IČO 00253685,Postřekov č.p.270,345 35 Postřekov (dále jen "stavebník") podal dne 26.10.2020 žádost o vydání stavebního povolení
<br> podle ustanovení 9 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vodní zakon'íj,a podle ustanovení 5 115 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):
<br> Vodovodní řady,splašková a dešťová kanalizace pro obytnou zónu Pod tratí,Postřekov
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Plzeňský kraj
<br> Název obce Postřekov
<br> Identifikátory katastrálních území 726168
<br> Názvy katastrálních území Postřekov
<br> Parcelní Čísla dle evidence katastru parc.Č.396/5,396/8,396/9,396/26,396/27,396/29,396/30,nemovitostí 396/31,396/34,396/36,396/38,396/51,396/54,396/55,396/56 <,>
<br> 396/59,396/61,396/62,396/69,397,412/41,412/97,412/111,2521/4,2521/6,2525/2,2525/7,2525/8,2525/9,2525/11,2923,2930,2931/1,2931/2 v katastrálním území Postřekov
<br> Číselný identifikátor vodního toku 10262904
<br> Název vodního toku bezejmenný LBP Černého potoka
<br> Čísla hydrologického pořadí 1-10-02-0220-0-00
<br> ID útvaru povrchových vod BER_0190 Černý potok od pramene po tok Pivoňka
<br> Říční km vodního toku (konec stavby) 1,5 km
<br> Hydrogeologický rajón 6212
<br> ID útvaru podzemních vod 62122 Krystaliníkum a proterozoikum povodí Mže po Stříb...

Načteno

edesky.cz/d/4345574

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz