« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 300.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

300.pdf
WW
<br> 1/1
<br> Statutární město Ostrava Zastupitelstvo města Ostrava
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> Obecně závazná vyhláška č.12/2020 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.20í2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ve znění obecně závazné vyhlášky č.512020
<br> Zastupitelstvo města se usneslo dno l 1.12.2020 vydat v souladu s ustanoveními 5 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Změny
<br> Článek 4 nově zní: „Sazba poplatku pro poplatníky uvedené v Čl.2 této vyhlášky činí 498,00 Kč na osobu za kalendářní XXX a je tvořena: *
<br> a) částkou XX,00 Kč za kalendářní XXX a b) částkou XXX,XX Kč za kalendářní rok,která je stanovena na základě skutečných nákladů města za rok
<br> 20l9 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Tyto náklady činily 180 345 748,00 Kč,což při počtu 297 430 poplatníků dle Cl.2 vyhlášky k l.l.2020 činí 606,35 Kč.“
<br> Čl.2 Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> Maglstrát města Ostravy odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.: „ff—27%
<br> ln.XXXXX XXXXXX,MBA v.r.g vyvěšena dne : l ! '12' 1020
<br> primátor za správnost :
<br> souběžně zveřeíněna na Internetu
<br> Statutární město Ostrava.<.> Uřad městského obvodu Mgr.XXXXX XXXXXXX v.r.ÍTKOVICE
<br> náměstek primátora Bylo současně zver ejneno db ýýý/É na.VÍÍ - _ 0 or.<.>.www kovrceostravao písemnosl evidenčn MÁM
<br> číslo.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> statut.-.<.> a.<.> mesto Ostrava vyvěšena dneÉÍ/MWý
<br> Uřad městského obvodu Vítkovice \ odbor organizační,vnitřních věcí sňata dne:„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.> „,a kultury OSTRAVA!!! za správnost: Wa <,>
<br> 9“ “““"“ os...

Načteno

edesky.cz/d/4345085

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz