« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 301.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

301.pdf
WM,/r
<br> 1/1
<br> Statutární město Ostrava
<br> Zastupitelstvo města Ostrava * Obecně závazná vyhláška
<br> Obecně závazná vyhláška č.13/2020 <,>
<br> kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
<br> Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 1 1.12.2020 vydat podle ustanovení & 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení © 33 odst.2 zákona č.151/1997 Sb <.>,o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon () oceňování majetku),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Cl.1
<br> K ocenění stavebních pozemků uvedených v (j 9 odst.2 zákona č.151/1997 Sb <.>,o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon () oceňování majetku“),se podle 5 10 a 5 33 odst.2 zákona o oceňování majetku a podle 5 2 vyhlášky Ministerstva financí č.441/2013 Sb <.>,k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),ve znění pozdějších předpisů,tj.vyhlášky č.199/2014 Sb <.>,vyhlášky č.345/2015 Sb <.>,vyhlášky č.53/2016 Sb <.>,vyhlášky č.443/2016 Sb <.>,vyhlášky č.457/2017 Sb„ a vyhlášky č.188/2019 Sb <.>,(dále jen „oeeňovací vyhláškď),vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č.21 (dále jen „cenová mapa“).Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené vč 1 zákona o oceňování majetku,pokud zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacírni předpisy <.>
<br> č|.2
<br> Jsou—li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě,nepoužije se při jejich ocenění ustanovení 5 3 až 5 5 occňovaeí vyhlášky,s výjimkou případů stavebních pozemků,které nelze cenou z cenové mapy ocenit,uvedených v textové části cenové mapy v bodě 3.instrukce k použití cenove mapy <.>
<br> Cl.3
<br> Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části namapových listech digitalizované mapy v měřítku 115000 a 30 stran textové...

Načteno

edesky.cz/d/4345083


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz