« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 302.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

302.pdf
MÁJ/v
<br> Statutární město Ostrava Obecně Závazná vyh láška
<br> Obecně závazná vyhláška č.14/2020 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č.1412013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> Zastupitelstvo města se usneslo dne 11 prosince 2020 vydat v souíadu s š 84 odst.2 písm.h) a s 130 zákona č 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
<br> Čl.1
<br> Obecně závazná vyhláška č.1412013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,se mění a doplňuje takto:
<br> (1)
<br> Článek 10 odst.14 nové zní:
<br> „(14)Zastupítelstvo městského obvodu může v mimořádných případech požádat město o poskytnutí návratné finanční výpomocí.O poskytnutí či neposkytnutí návratné finanční výpomoci městskému obvodu rozhoduje zastupitelstvo města.“
<br> Článek 10 odst.15 písm.a)_nově zni:
<br> „(15) Městský obvod je oprávněn jednat jménem města ve věci podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu,rozpočtu kraje,státních fondů,z fondů EU,z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních,popř.z jiných zdrojů <.>
<br> O podání žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje rada městského obvodu
<br> po předchozím souhlasu rady města.0 podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu,rozpočtu kraje,státních fondů,z fondů EU,zfondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních,popř.z jiných zdrojů je rada městského obvodu oprávněna výjimečně v odůvodněných případech rozhodnout bez předchozího souhlasu rady města,nevyžaduje-Ii přijetí dotace spolufinancování z rozpočtu města nebo není-li dotace poskytnuta v režimu de minimis nebo nejedná—Ii se o program s omezením počtu předložených žádosti za jedno IČ; v těchto případech je však rada městského obvodu povinna bez zbytečného odkladu následně informovat radu města o tomto svém rozhodnutí a zároveň uvést důvody nevyžádání si předchozího souhlasu rady města."
<br>,OSTRAVAH!
<br> Www
<br> Statutární město Ostrav...

Načteno

edesky.cz/d/4345082


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz