« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - VPS- ZAjištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva-dotacni.pdf
Obec Postřekov
<br> se sídlem: Postřekov 270,345 35 Postřekov IČO: 002 53 685
<br> číslo bankovního účtu: 761906309/0800
<br> zastoupeni: Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace ldále jen „Poskytovatel'?
<br> a
<br> Plzeňský kraj
<br> se sídlem: Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> IČO: 70890366
<br> DIČ: C270890366
<br> bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s <.>,pobočka Plzeň číslo bankovního účtu: 1063003350/5500
<br> zastoupení: Ing.XXXXX XXXXXXX,hejtman
<br> k podpisu Smlouvy oprávněn: Ing.XXXXX XXXXX,náměstek hejtmana pro oblast dopravy,na základě usnesení RPK č.4032/19 ze dne 21.10.2019
<br> na straně druhé jako příjemce dotace ldále jen „Příjemce'l
<br> uzavírají mezi sebou tuto
<br> S M L 0 U V U o poskytnutí účelové dotace (dále jen „Smlouva“)
<br> ! <.>
<br> Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“) určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020,kterou Příjemce jako objednatel veřejné osobní dopravy zajišt'uje ve svém územním obvodu.Poskytnuté dotace bude Přijemcem použita na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv dopravců s Příjemcem <.>
<br> II <.>
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 62260 Kč (slovy šedesátdvatisícdvěstěšedesát korun) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený v článku |.této Smlouvy,a to za podmínek stanovených touto Smlouvou <.>
<br> 2.Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout,využít ji pouze kvýše uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto Smlouvou <.>
<br> —H""——<--—_—.k ' „ um - -»,<.>,<.> ? lil,FJŠ ? f "FÍ'HWÍ—,u / *
<br> ILA i_t_i.L -,"'.:í',__—t,<.> 1eči€J" ČJ * '
<br> Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci vobdobí od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 31.12.2020.Do 31.12.2020 má být dosaženo stanoveného účelu dotace <.>
<br> Finanční prostř...

Načteno

edesky.cz/d/4333220


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz