« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 11. zasedání ZO ze dne 26.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 11 z jednání ZO ze dne 26.11.2020
1
<br>
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.11
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá konaného ve čtvrtek dne 26.11 2020 v 17.30 hodin
<br> v Horské chatě Bílá
<br>
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce – Ing.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX
Omluven: Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
X.Zahájení
Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání.Konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce
konstatoval,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
6 členů zastupitelstva obce.Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Starosta obce upozornil přítomné,že ze zasedání je pořizován písemný a audio záznam <,>
písemný záznam se zveřejňuje na webových stránkách obce a na úřední desce.Dále upozornil
na zpřísněné podmínky z hlediska konání zastupitelstev v nouzovém stavu v boji s pandemií
koronaviru,ochrana dýchacích cest,rozestupy 2 m <.>
<br>
Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Zpráva kontrolního výboru
6.Výběr nejvhodnější nabídky – odprodej části pozemku p.č.4542/5
7.Výběr nejvhodnější nabídky – Pronájem lyžařského areálu Bílá - Jih
8.Výběr dodavatele – zimní údržba 2020 - 2022
9.Schválení Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona 106/1999 na rok 2021
10.Různé
11.Diskuze
<br> 12.Závěr
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 11.zasedání Zastupitelstva obce Bílá <.>
<br>
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
Usnesení č.11 / 1 bylo přijato <.>
<br>
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing.Vítězslava Kubačáka,XXXXXXX XXXXXX <,>
DiS <.>
<br> Návrh usn...

Načteno

edesky.cz/d/4322185

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz