« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Opatření obecné povahy č. 9/2020, Změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18- Rooseveltova, MČ Brno- střed

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 9/2020, Změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18- Rooseveltova, MČ Brno- střed
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje n|o|B R
č.j.MMB/0494998/2020
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydání
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.9/2020 <,>
Změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
RP MPR 1/18 - Rooseveltova,MČ Brno-střed,k.ú.Město Brno
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.d zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání regulačního
plánu,na svém Z8/20.zasedání konaném dne 20.10.2020,v souladu s § 64 odst.1 a § 69 odst.2 stavebního
zákona,§ 19 a přílohy č.11 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění
pozdějších předpisů,vydalo Změnu Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno,RP MPR 1/18 -
Rooseveltova,MČ Brno-střed,k.ú.Město Brno <.>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.9/2020 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/podrobneisi-upd/porizovana-podrobneisi-upd/rp-mpr-1-18-rooseveltova/
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.9/2020 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí
účinnosti v souladu s § 165 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.k nahlédnutí na Magistrátu města Brna,Odboru
územního plánování a rozvoje,Kounicova 67 a dále na webových stránkách města Brna <.>
<br> Pro počítání lhůt dle § 173 odst.1 a § 25 odst.2 správního řádu je relevantní pouze vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/4312990

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz