« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh rozpočtu SODP na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
svaek obci Dolního Poobvi.lčo 70919771 KEo4 1.8,3 UR024 Návrh rozpočtu íoku 2o2I Včetně plnění za předcházející rok Příjmy schváloný upnvený Návlh lozpoěot rozpočet stuíočnos,rczpočtu 4116 2222 t04113013 ostanlneinves(ič.pli]atéíansleryzeslálío?počlu 0,00' 11 377,60 1l 377.60 0,00 104513013 oslalnlneinveslič,přiatélíansleryzestát,íozpočtu 0,00.96 708.754116 2222 4t2L 472L 6010 472L 6012 472! 6033 AL2L @u 472| 6045 472L 6057 t72L 6058 4721 6062 412L 6069 4721 6070 412L 6078 4121 6079 4121 6082 4!2L 6083 4r2L 6085 4!2L 6087 4L2! 6090 4721 6096 4121 61m AL22 54 000.00 96 708,75 0,00 0,00 53 300.00Neinv8sliční přijaté tíanslery od obcí Nelnvesličnl přiJaté transíery od obcí Nelnvesllční pliiaté tr8nsle.y od obcl Neinvesličnl plilaté lranslery od obcí Neinvestiční plijalé líansíery od obcl Nelnvesllční pllalé lran§lery od obcí N€investičnl přil8lé tráosíery od obcí Nolnvesilčnl pliiaté tíansíeřy od obcí Neinveslični pniató translery od obcí Nelnvesliční přijató lanslery od obcí Nelnwsilčnl přilató lransíery od obcl N€lnvestičnl přiisló tíanslery od obcl Neinvesťčnl pllialé ttansíely od obcí Neinvestlčnl přiialé líansíery od obcí Neinvestiční přiiaté tíans'ery od obcl Neiryesliční príaté líilsíery od obcí NeiNesticnl přialé lranslery od obcl Neinvestlční přiialé líanslery od obcl Neinvesťčnl pllialé ranslery od obcl Neinwsúčnl přliaté t.ansl€ry od obcl Neiryestlční pnialé translery od krajů Příimy z posMování slureb a výrobků PňJaté nekapilá|ové plíspévky a náhí8dy Pli|até nekap|tálové příspěvky a náhíady PřUolé nekapilálové pllspěvky a náhíady Pllimy z úroků (cást) 54 000,00 0,0o.0,00,0,00i 0.00,0.0ť 0,00.0.(nr 0,00 4 980,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 2 060,00 0.00 0,0o 370.00 0,00 0,0o 1 l9o,00 0,00 0,0o 750,00 0,00 0,0o 21&,oo 0,00 0.00' 0,00 1 silo,oo o,00 0,00.0.0o.0,0or 0,0o.0,0o.22 7oo,oo 0.(x).0,00 6 28o,0o 0,00 0.00.0.00 l 1l0,0o 0.00 0.00| 0.00 4 660.00 0.00 0.00.0,00 440,00 0.00 0,m 22Lo,@ 0,00 0,0o 4 370,00 0.00 0,0o 710,00 0,00 0,00 1 59o,m 0,00 22 7oo,o...

Načteno

edesky.cz/d/4310300


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz