« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 227 kB]
Schvále ý rozpočet
2019 po VII.RO
<br> Pl ě í rozpočtu k
18.11.2020
<br> Návrh rozpočtu
2021
<br> Ko e tář
<br> Příj y ěž é - daňové
<br> Daň z přida é hod oty 18 380,70 11 065,80 23 534,80
avrže é částky jsou sta ove y dle tra sferů z ěsta viz <.>
<br> příloha tra sfery a MO <.>
Podíl a da ích 24 184,30 18 493,10 20 190,30
<br> Tra sfer do rozpočtu ěsta -13 118,50 -12 374,90 -2 685,20 avýše o o částku 58,tis.Kč - viz.kap.- Hospodářství <.>
Ostat í tra sfery život í prostředí 2 807,40 1 898,80 2 314,10
Ostat í tra sfery doprava 4 507,50 3 048,80 3 715,60
<br> Poplatky 3 830,20 3 879,70 3 690,00
<br> částky jsou avrže y dle předpokláda ého vý ěru
poplatků <.>
<br> Poplatek za provoz systé u shro <.>,s ěru,přepravy <,>
třídě í,využívá í a odstraňová í ko u ál ích odpadů 3 599,00 3 639,90 3 500,00
Poplatky ze psů 107,50 110,00 100,00
Poplatek za užívá í veřej ého prostra ství 53,70 64,10 20,00
Správ í poplatky 70,00 65,70 70,00
<br> Příj y ěž é - edaňové
Příj y z vlast í či osti 219,00 20,80 19,00
<br> Příj y z poskytová í služe 15,00 17,50 15,00
<br> příj y z poskytová í dro ý h služe - kopírová í v rá i
provádě í vidi a e,poplatky vy íra é k ihov ou,rekla y
zveřej ě é v Pardu i ké šest e <.>
<br> Příj y z pro áj u e ovitostí 4,00 3,30 4,00
<br> zahr uje fi a č í prostředky hraze é za pro áje o jektů
svěře ý h do správy o vodu dle uzavře ý h s luv o áj u
<br> e ytový h prostor <.>
<br> Příj y z pro áj u poze ků 200,00 0,00 0,00
<br> Příj y z úroků 3,00 3,70 3,50
<br> Přijaté sa kč í plat y 5,00 1,00 5,00
<br> Ostat í či osti j.<.> 12,50 12,10 10,00
<br> Rozpočet MO Pardu i e VI a XXX - příj y
v tis.Kč
<br> 1
<br>
<br> Schvále ý rozpočet
2019 po VII.RO
<br> Pl ě í rozpočtu k
18.11.2020
<br> Návrh rozpočtu
2021
<br> Ko e tář
<br> Ostat í edaňové příj y 12,50 12,10 10,00
<br> zahr ují vratky přeplatků záloh apř.předplat é,od ěr
elektři y,ply u,které se pl ě e o z části vztahují k
zálohá pla e ý v i ulý h rozpočtový h lete h.Dále
zahr ují příj y áhrad ákladů přestupkov...
text dokumetu - příloha č. 1 [PDF, 150 kB]
1 321 500,0
Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č.3 Statutu města tis.Kč
<br> Transfer na náklady Transfer na náklady
<br> počet obyvatel životní prostředí doprava
<br> pro rok 2021 tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> MO I Střed 20 611 12 177,9 20 976,3 8 333,0 41 487,1
MO II Polabiny 16 589 11 493,9 16 631,8 4 942,1 33 067,7
MO III Studánka 14 238 14 228,3 10 017,9 4 292,7 28 538,9
MO IV Pardubičky 5 198 14 798,2 5 665,9 4 112,4 24 576,4
MO V Dukla 15 131 13 859,0 13 093,4 6 926,1 33 878,5
MO VI Svítkov 6 095 20 190,3 2 314,1 3 715,6 26 220,0
MO VII Rosice n/L 6 168 16 651,7 5 949,5 3 751,6 26 352,8
MO VIII Hostovice 251 3 025,6 0,0 0,0 3 025,6
<br> Celkem 84 281 106 424,9 74 648,9 36 073,4 217 147,1
<br> Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz.bod 2 h) přílohy č.3 Statutu města)
Koeficient K: MO I = 0,0000004471,MO II = 0,0000005243,MO III = 0,0000007562,MO IV = 0,0000021543 <,>
<br> MO V = 0,0000006931,MO VI = 0,0000025067,MO VII = 0,0000020429,MO VIII = 0,0000091216)
<br> Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)
<br> Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 i) přílohy č.3 Statutu města)
Procento: MO I = 1,587312,MO II = 1,258552,MO III = 0,758068,MO IV = 0,428744 <,>
<br> MO V = 0,990799,MO VI = 0,175113,MO VII = 0,450209)
<br> Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 j) přílohy č.3 Statutu města)
Procento: MO I = 0,630568,MO II = 0,373973,MO III = 0,324838,MO IV = 0,311189 <,>
<br> MO V = 0,524109,MO VI = 0,281162,MO VII = 0,283892
<br> Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO
<br> Městský obvod počet poplatníků předpis (tis.Kč) 94% předpisu(tis.Kč) transfer (tis.Kč)
<br> MO I Střed 19 671 12 786,2 12 019,0 10 937,3 transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny 15 816 10 280,4 9 663,6 8 793,9 transfer ve výši 91 %
MO III Studánka 13 574 8 823,1 8 293,7 7 547,3 transfer ve výši 91 %
MO IV Pard...
text dokumentu - příloha č. 2 [PDF, 95 kB]
Příloha č.2
<br>
<br> V případě neschválení rozpočtu obvodu je v zájmu zajištění plynulého hospodaření obvodu
<br> a v souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb.třeba vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu
<br> od 01.01.2021 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice VI a na toto období stanovit pravidla
<br> hospodaření <.>
<br>
<br>
<br> Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VI
<br> na rok 2021
<br>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice VI vyhlašuje na dobu
<br> od 01.01.2021 do schválení rozpočtu MO Pardubice VI
<br> na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tato pravidla
<br> pro hospodaření:
<br> a) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců
<br> rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících
<br> přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2021 <.>
<br> b) Výdaje na platy,odměny členům zastupitelstva a povinné
<br> odvody se provádějí v plném rozsahu ve stanovených
<br> výplatních termínech <.>
<br> c) Lze čerpat finanční prostředky na zeleň v obvodě
<br> vzhledem k období vegetačního klidu do výše 50,0 tis.Kč
<br> měsíčně <.>
<br> d) Lze čerpat finanční prostředky na opravy komunikací
<br> a veřejných prostranství (odstranění nepředvídatelných
<br> událostí) do výše 100,0 tis.Kč měsíčně <.>
<br> e) Lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu
<br> komunikací a veřejných prostranství (úklid sněhu apod.)
<br> do výše 200,0 tis.Kč měsíčně <.>
<br> f) Lze pokračovat ve financování akcí (podle smluv <,>
<br> případně usnesení orgánů obvodu) zahájených
<br> v předchozích letech <.>
<br> g) Výjimečné neočekávané výdaje ve výši do 50,0 tis.Kč
<br> na jednu akci schvaluje XXXX MO Pardubice VI <.>

Načteno

edesky.cz/d/4304189

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   EIA   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz