« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-oznameni.pdf
Magistrát města České Budějovice
O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br> IČ: 002 44 732 DIČ: 077-002 44 732 číslo tel.ústředny: 38 680 11 11
<br> Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám.Přemysla Otakara II.č.1/1
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br> Sp.zn.: OOZP 12001/2020 Sn Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: OOZP 12001/2020-2 Sn Ing.Snížková 386 801 110 snizkovaj@c-budejovice.cz 24.11.2020
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice,jako příslušný vodoprávní
úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle §15 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),s d ě l u j e,že
dne 6.11.2020 bylo zahájeno vodoprávní řízení ve smyslu § 115 vodního zákona a § 112 stavebního
zákona,k žádosti zplnomocněného zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05
Praha 4- Nusle,IČ 65993390 ( Správa České Budějovice )- IBR Consulting s.r.o <.>,Sokolovská 215,190
00 Praha 9 ( adresa pro doručování: Sdružení D3 0310/II-TDI,IBR,SGS,BUNG AG CZ,Čechova 59a <,>
370 01 České Budějovice) o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby vodního díla
<br> SO 323- přeložka vodoteče km 142,154-142,528
SO 380- náhradní vrt
SO 381- likvidace vrtu Vidov Vi-2 v km 139,601
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
<br> na pozemcích p.č.: 514/56,514/51,514/68,514/66,514/55,514/58,514/47,514/57,514/49 <,>
514/65,514/48,514/50,514/52,514/64,514/67,514/60,514/63,514/53,514/62,514/54,514/59 <,>
514/61 v katastrálním území Plav ( původně v územním rozhodnutí 514/36,514/38,514/20,514/22 <,>
514/8,514/34,514/42,514/35,514/40,514/25,514/41,514/39,514/37,514...

Načteno

edesky.cz/d/4301758

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz