« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 22. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 24.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4/2020
obec Třešovice,lČo oo667897 "/,^uID//u/7Oqy
Rozpočtové změny s dŮvodovou zprávou
<br> KEo4 1.8.3 UR006
<br> Návrh rozpočtového opatření é.4l2O2O
Zastupite|stvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy
XXX XXX orgX orgX N+z+'Jz zJ PŮvodní hodnota po změně Název
<br> 23Io 27L!
L) 23Lo 2324
<br> Celkem za Par: 2310
<br> 44 000,00
<br> 0,00
<br> 44 000,00
<br> -7 000,00
7 000,00
<br> 0,00
<br> 37 000,00 Příjmy z poskytování služeb a rnýrobků
7 000,00 Při,iaté nekapitálové příspěvky a
<br> 44 000,00 Pitná voda
677L 2Il9
<br> 2) 6L7l 2324
Ce]kem za Paí: 6171
<br> 5 000,00
0,00
<br> 5 000,00
<br> -1 000,00
1000,00
<br> 0,00
<br> 4 000,00 Příjmy z Vlastní činnosti jinde
<br> 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
5 OO0,0O Činnost místní sprály
<br> Při|my celkem 49 000,00 0,00 49 000,00
<br> Výdaie
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Původní hodnota po změně Název
<br> 3) 3399 5194
Celkem za Par: 3399
<br> 7 000,00
7 000,00
<br> 3 000,00
3 000,00
<br> 10 000,00 Věcné dary
10 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a
<br> 6171 5171
Celkem za Par: 6171
<br> 30 346,00
<br> 30 3lt6,00
<br> -3 000,00
<.> 3 000,00
<br> 27 346,00 opravy a udržování
27 346,00 Činnost místní sprály
<br> Výdaje celkem 37 3/16,00 37 3/t6,00
<br> Změna záv azný ch u kazatelů
<br> Výdaje
XXX XXX orgX orgX PŮvodní Změna po změně Název
<br> XXXX xxxx
6171 xxxx
<br> xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
<br> 7 000,00
<br> 249746,00
<br> 3 000,00
<br> -3 000,00
<br> 10 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl <.>
<br> 246746,00 Činnost místní správy
<br> Výdaje celkem 256 746,00 0,00 256 746,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> ad 1) přeplatek za el.en <.>
ad 2) přeplatek za el.en <.>
ad 3) gratulace
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočto\^ých pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatřenív případě změn rozpočtorných prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> schváleno usnesením: It
f0,0
<br...
Zápis
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38501 Strakonice
<br> lČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z22.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 24.1L.2O2O
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice Čísto |ednací.ouTŘlfts,lzo2o
Zastupitelstvo obce Třešovice
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX
<br> Om]uveni: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání návrhu rozpočtu na rok 202I a střednědobého výhledu na rok 2022-2024
4.Projednání rozpočtového opatření č.4l2O2O
5.Projednání žádosti o finanční příspěvek pro rok 2O2L pro Jihočeské centrum pro zdravotně
<br> postižené a seniory,pracoviště Strakonice
<br> 6.Projednání žádosti o dotaci pro společnost Prevent 99
7.Výběr firmy,která provede revitalizaciobecního pozemku p.č.1501
8.Ostatní
9.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
Na zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXX a V|adimír Turek.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
Usnesení č.38l2O schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021,a střednědobého výhledu na rok 2022-2024
<br> Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu pro rok2O2I a střednědobý rozpočtový výhled pro
<br> roky 2022,2023,2024
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled bude vyvěšen na úřední desce obce a v elektronické podobě na
<br> www.tresovice.cz
<br>
<br> obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lČo: 0...

Načteno

edesky.cz/d/4295417

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz