« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 443

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 443
\ _ „
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/ 1 1 140/2020/SU/Br SPIS.ZN.: S-MCBJIH/O9096/2020/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 542
<br> MOB:
<br> E-MAll-i josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 23.11.2020
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.443
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vúzemním řízení posoudil podle š 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo) zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 16.9.2020 podalo
<br> Statutární město Brno,IČO 44992785,Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno,které zastupuje Brněnské komunikace a.s <.>,ICO 60733098,Renneská třída 787/1a,639 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle š 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby přechodu pro chodce v rámci akce „Ulice Ořechovská — přechod pro chodce (u zast.VHD Rozhraní)“
<br> v
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.0.1774/1 (ostatní plocha),parc.č.1774/2 (ostatní plocha),parc.č.1774/7 (ostatní plocha),parc.č.1774/8 (ostatní plocha),parc.č.1777/1 (ostatní plocha),parc.č.1969/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Heršpice <.>
<br> Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
<br> S0 101 Dělící ostrůvek,úprava vozovky a propustek SO 102 Chodník SO 103 Mobiliář
<br> č.j.MCBJIH/11140/2020/SÚ/Br str.2
<br> SO 104 Zastávka směr Moravany SO 401 stětlení přechodu pro chodce SO 402 Uprava kabelu
<br> SO 101 Dělící ostrůvek,úprava vozovky a propustek
<br> Tento stavební objekt je navržen v jihozápadní polovině pozemku parc.č.1969/1 k.ú.Horní Heršpice.Dělící o...

Načteno

edesky.cz/d/4294268

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz