« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Vánoční kapři 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vánoční kapři 2020
VVáážžeenníí ssppoolluuoobbččaannéé,<,>
<br> SSDDHH HHáájjee nnaabbíízzíí zzpprroossttřřeeddkkoovváánníí vvýýddeejjee oobbjjeeddnnaannýýcchh vváánnooččnníícchh
<br> kkaapprrůů.<.> VVýýddeejjnníí mmííssttoo bbuuddee zzřříízzeennoo vvee ssttřřeedduu ddnnee 2233.<.> 1122.<.> 22002200
<br> oodd 88::0000 hhooddiinn ddoo 1111::0000 hhooddiinn ppřřeedd hhaassiiččsskkoouu zzbbrroojjnniiccíí nnaa
<br> HHáájjíícchh.<.> ZZáávvaazznnéé oobbjjeeddnnáávvkkyy vv mmííssttnníímm kkoolloonniiáálluu nneebboo nnaa
<br> tteelleeffoonnnníímm ččííssllee 660066 665577 330066 ((DD.<.> VViittiišš)) ddoo 1177.<.> 1122.<.> 22002200.<.>

Načteno

edesky.cz/d/4287543

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz