« Najít podobné dokumenty

Obec Lochenice - Sbírky zákonů 169, 168, 166, 162, 171, 190, 194/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lochenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb162-20_4.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 162 Rozeslána dne 8.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 398.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 399.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 400.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 401.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 402.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 398
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 8.října 2020 č.994
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a ustanovení § 6
odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 12.října 2020 od 00:00 hodin do dne 25.října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům
veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření
spočívající v:
<br> 1.omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „za-
městnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména
takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech pří-
padech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách v roz...
sb166-20_1.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 166 Rozeslána dne 12.října 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 407.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 408.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 409.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br> 410.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 411.Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
<br> 412.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
<br> 413.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
<br> 414.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 407
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.října 2020 č.1021
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 14.října 2020 od 00:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.hromadné akce konané v...
sb168-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 168 Rozeslána dne 16.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 416.Nař ízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření
koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
<br> 417.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 418.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 419.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 420.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 416
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 16.října 2020
<br> o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení
<br> a jeho částečné obsluze
<br> Vláda nařizuje podle § 14 odst.3 a § 15 zákona
č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České republi-
ky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za úče-
lem pomoci Ministerstvu zdravotnictví a posílení
zdravotnických kapacit při zvládání epidemie povo-
lává nejvýše 260 vojáků v činné službě za účelem
vybudování záložního zdravotnického zařízení
<br> a jeho částečné obsluhy,včetně poskytování zdra-
votních služeb <.>
<br> § 2
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky,k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 3
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.416 / 2020Strana 4522 Částka 168
<br>
<br> 417
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.října 2020 č.1048
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda...
sb169-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 169 Rozeslána dne 19.října 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 421.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 421
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.října 2020 č.1074
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 21.října 2020 od 00:00 hod <.>
<br> mění body I/1,I/3 a I/7 usnesení vlády ze dne 12.října 2020 č.1022,vyhlášeného pod č.408/2020 Sb <.>,které
nově zní:
<br> „1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních
programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních programů <,>
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,základních a středních
školách nebo školských zařízeních pro výkon ústav...
sb171-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 171 Rozeslána dne 21.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 424.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 425.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 426.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 424
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 21.října 2020 č.1078
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> 3.cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin,léků a zdravot-
nických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,krmiv a dalších potřeb
pro zvířata),včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata <,>
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,doplnění pohonných hmot,odkládání odpadu <,>
<br> 4.cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např <.>
do...
sb176-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 176 Rozeslána dne 26.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 431.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 432.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 431
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.října 2020 č.1102
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 28.října 2020 od 00:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod.do 04:59 hod.s výjimkou
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště <,>
<br> 2.výkonu povolání <,>
<br> 3.výkonu činností sloužících k zajištění
<br> a) bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> b) ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče <,>
<br> c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
<br> d) služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
<br> 4.neodkladných cest,jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života <,>
zdraví,majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů <,>
<br> 5.venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
<br> II.zakazuje volný pohyb osob na úze...
sb180-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 180 Rozeslána dne 30.října 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 439.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 440.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 441.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 442.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.432/2020 Sb <.>
<br> 443.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 444.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 445.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 446.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 447.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 439
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.října 2020 č.1108
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do
20.listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin
dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30.října 2020
č.1326;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
<br> členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hl...
sb182-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 182 Rozeslána dne 2.listopadu 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 452.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb.a krizového opatření
vyhlášeného pod č.447/2020 Sb <.>
<br>
<br> 452
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.listopadu 2020 č.1142
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb.a krizového opatření
vyhlášeného pod č.447/2020 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 4.listopadu 2020 od 00:00 hod <.>
<br> mění
<br> 1.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1113,vyhlášené pod č.444/2020 Sb <.>,takto:
a) v bodu I.se za bod 5 doplňuje bod 6,který zní:
<br> „6.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.tohoto krizového opatření;“ <,>
b) v bodu II.se za bod 13 vkládá nový bod 14,který zní:
<br> „14.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.tohoto krizového opatření,“ <,>
Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15 <,>
<br> c) v bodu VI.se slova „v důležitém státním zájmu konat“ nahrazují slovy „konat,a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu,nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže“;
<br> 2.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1116,vyhlášené pod č.447/2020 Sb <.>,tak,že v bodu I/4 se na konci
písmene g) doplňuje text,který zní:
<br> „a s výjimkou sportovní přípravy,kterou provádí ...
sb190-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 190 Rozeslána dne 16.listopadu 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 462.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 463.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 464.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 465.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 462
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.listopadu 2020 č.1185
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády České republiky č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb.<,>
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení
vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6
odst.1 písm.c) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 17.listopadu 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm.k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisů <,>
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto kri-
zového opatření;
<br> II.ukládá subjektům kritické infrastruktury,kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické
infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I <.>,II <.>,V.a VI.dle přílohy k nařízení vlády
č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisů ...
sb194-20.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 194 Rozeslána dne 20.listopadu 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 471.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 472.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br> 473.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 474.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 475.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 476.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 477.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 478.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 471
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 20.listopadu 2020 č.1195
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do
12.prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním vý-
skytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října
2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a prodloužený usnesením vlády ze dne
30.října 2020 č.1108,vyhlášeného pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19.listopadu 2020
č.1353;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primáto...

Načteno

edesky.cz/d/4287520

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lochenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz