« Najít podobné dokumenty

Obec Lužice Svinčice - Usnesení z 6. ZO Lužice - rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužice Svinčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 6. ZO Lužice - rok 2020
Usnesení č.6
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Lužice konaného dne 30.10.2020 od 16,00 hodin v zasedací místnosti oú Lužice
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXX Lavranová,Ing.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: -
<br> Zastupitelstvo obce — volí: Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce — určuje: Zapisovatele: lng.Šárku Sedleckou
<br> Zastupitelstvo obce - schvaluje: Usnesení č.06/01/20 — ZO schvaluje Program jednání 20 Lužice Program : 1) Zahájení,schválení programu,ověřovatelů ajmenováni zapisovatelky 2) Revitalizace Lužického potoka — Schválení výběru zhotovitele a smlouvy o dílo 3) Organizační 4) Diskuse 5) Závěr Hlasování: přítomno 7 členů Pro 7 členů 20,proti 0,zdržel se hlasování 0 USNESENÍ BYLO PŘIJATO
<br> Usnesení č.06/02/20 — ZO schvaluje zapisovatele dnešního jednání lng.Šárku Sedleckou a ověřovatele zápisu XXXXX XXXXXXX a Lucii Staňkovou Hlasování: přítomno X členů
<br> Pro 7 členů ZO,proti 0,zdržel se hlasování 0 USNESENÍ BYLO PŘIJATO
<br> Usnesení č.06/03/20 - ZO Lužice,na doporučení komise,schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace Lužického potoka“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_13110010857 se společností HYDRO & KOV s.r.o <.>,Pražská 1333,379 O1 Třeboň,IČ 27720161,s nabídkovou cenou 15.555.555,00 Kč bez DPH,tj.18.822.221,55 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce,XXXX XXXXXXXXX Johna,podpisem Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení.Hlasování: přítomno 7 členů
<br> Pro 7 členů ZO,proti 0,zdržel se hlasování 0 USNESENÍ BYLO PŘIJATO
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> J' dřich John

Načteno

edesky.cz/d/4287375

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužice Svinčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz