« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - PD revitalizace ZŠ Valeč-prodloužení termínu pro podání nabídek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doplňující fotografie k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - PD revitalizace ZŠ Valeč
Messenger/received_1035915613502667.jpeg
<.> i
<br> w
<br>
<br>
<br>
<br> Messenger/received_1072537389859579.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1078256272610111.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1298824790455348.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1316277382045182.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1432901736880096.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1567642300089568.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_1768933663282441.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_2683324655261660.jpeg
<br>
<br>
<br>
<,>,§'-
<br>
<br>
<br> Messenger/received_2719364944971418.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_276715953771498.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_2804517096452560.jpeg
<br>
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_281660086431918.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_3268161749949190.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_349696869460946.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_352888072831382.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_353044015792642.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_354848605740874.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_3548636335226851.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_356855055738111.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_369055517859029.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_383982256120784.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_385870365938256.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_410869806577346.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_549282689254370.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_660161661528842.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_680644599253658.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_685328638759553.jpeg
Efl
<br>
<br>
<br>
<br> Messenger/received_690690831861101.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_726806011262469.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_826073328156831.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_852488255292922.jpeg
<br>
<br>
<br>
Messenger/received_931701750687051.jpeg
Historické vyobrazení školy
Markt |alz.<.> ' ' P __/ Schloss
<br> aus Wa/fsc/z ! “V
<br> /'.<.> „."/É '
<br>.v _,a
<br> „VL W <.>,;-
<br> G nasa aus Waltich.\'u-lkgcmhulc <.>
Návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.SMLUVNÍ STRANY
<br> 1.1 <.>
zhotovitel:
[bude doplněno]
<br>
se sídlem:
[bude doplněno]
<br>
zastoupený:
[bude doplněno]
<br>
e-mail:
telefon:
[bude doplněno]
[bude doplněno]
<br>
bankovní spojení:
[bude doplněno]
<br>
číslo účtu:
[bude doplněno]
<br>
DIČ:
[bude doplněno]
<br>
IČO:
[bude doplněno]
<br>
(dále jen
„zhotovitel“)
<br>
<br> 1.2 <.>
objednatel:
Obec Valeč
<br>
se sídlem:
Náměstí 119,364 55 Valeč
<br>
statutární zástupce:
technický dozor:
ředitelka ZŠ Valeč
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka obce
Ing.XXXXX XXXX
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
telefon:
XXX XXX XXX
<br>
IČ:
00255114
<br>
bankovní spojení:
Komerční banka
<br>
číslo účtu:
<br> 5828341/0100
<br>
(dále jen
„objednatel“)
<br>
<br> 2.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 2.1.Zhotovitel se zavazuje na svou zodpovědnost vypracovat a dodat objednateli dokumentaci: „PD revitalizace ZŠ Valeč“
<br> 2.2.Účelem této smlouvy je příprava nezbytných podkladů pro získání dotačních prostředků na revitalizaci ZŠ Valeč a realizace samotné stavby,tedy revitalizace ZŠ Valeč <.>
<br> 2.3.Objednatel se zavazuje,že řádně zhotovený předmět plnění (dílo) dle bodu 2.1 převezme,zaplatí a poskytne zhotoviteli nezbytné spolupůsobení <.>
<br> 2.4.Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle vnitřních předpisů objednatele v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávaní veřejných zakázek <.>
<br>
3.PŘEDMĚT PLNĚNÍ
<br> 3.1 Předmět díla je blíže specifikován touto smlouvou a v přiloženém nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne [bude doplněno],který je nedílnou součástí této smlouvy;
3.2 Řešené území zahrnuje parc.st.109,parc.č.155/1,158/2 a 158/3 v katastrálním území Valeč v Čechách (776581).Objekt školy zahrnuje i propojené navazující objekty kuchyně,jídelny a kotelny vč.části objektu na parc.st.105 <.>
3.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon respektive v souladu s jeh...
Nabídkový rozpočet
List1
PD revitalizace ZŠ Valeč - nabídkový rozpočet
A) zaměření 0 Kč
A1 Polohopis a výškopis dotčených pozemků v rozsahu digitální účelové mapy v měřítku 1:200 0 Kč
A2 Zaměření interiérů - půdorysy podlaží,krov,podélné a příčné řezy v rozsahu pro potřeby DPS
A3 Zaměření fasád v detailu pro potřeby DPS 0 Kč
B) studie venkovních ploch 0 Kč
B1 Celková studie využití ploch školy min.ve 2 variantách zahrnující zpevněné plochy,komunikační schéma (žáci,zásobování,kotelna.<.>.),územní rezervu pro možné umístění objektu tělocvičny,návrh zázemí pro venkovní výuku,návrh umístění mobiliáře,osvětlení,dětské hřiště,sportovní vyžití,přírodní výukové prvky (výuková zahrada,broukoviště apod.<.>.).Součástí studie vizualizace (celková axonometrie,vystihující perspektivy) a XXX.X konzultace s památkáři.X Kč
C) projektová dokumentace pro povolení stavby 0 Kč
C1) vnější plášť školy 0 Kč
C1.1 Kompletní obnova vnějšího pláště vč.zateplení - historická budova školy bude zateplena kontaktním způsobem reminiscující původní vzhled dle dobových vyobrazení (obnova říms,bosáže,šambrán,původní členění oken apod.viz např.škola v Manětíně).Přístavek jídelny a kotelny bude obnoven soudovým způsobem upřednostňující přírodní materiály.Součástí bude i celková rekonstrukce vstupů do objektu vč.bezbariérového řešení,PENB stavu před/po zateplení,vizualizace - perspektiva z ulice a z nádvoří.Reliéfní prvky fasád budou v detailu jasně definovány.0 Kč
C1.2 Projekt odvodnění dešťových vod ze střech vč.svedení / vsakování.0 Kč
C1.3 Tisk 2 paré 0 Kč
C1.4 Inženýring po získání stavebního povolení 0 Kč
C2) interiér školy 0 Kč
C2.1 Posouzení vhodnosti stávajícího uspořádání,návrh dispozičních úprav reflektující současné standardy (je možné využit podkroví,nebude však měněna celková kapacita objektu).Návrh revitalizace dožilých povrchů,výplní apod.0 Kč
C2.2 Návrh odvlhčení objektu 0 Kč
C2.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 0 Kč
C2.4 Návrh výměny elektroinstalace vč.návrhu osvětlení a svítidel 0 Kč
C2.5 Návrh vz...
Krycí list nabídky, četné prohlášení, seznam realizovaných zakázek
Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br> 1.Zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
<br> Název:
PD revitalizace ZŠ Valeč
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1.Zadavatel
<br> Název
Obec Valeč
<br> Sídlo
Náměstí 119,364 55 Valeč
<br> IČO
00255114
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> X.X.Účastník
<br> Název
[bude doplněno]
<br> Sídlo
[bude doplněno]
<br> Doručovací adresa
[bude doplněno]
<br> IČO
[bude doplněno]
<br> DIČ
[bude doplněno]
<br> Kontaktní osoba
[bude doplněno]
<br> Mob <.>
[bude doplněno]
<br> E-mail
[bude doplněno]
<br> 3.Osoba oprávněná jednat jménem účastníka
<br> Titul,jméno,příjmení
[bude doplněno]
<br> Funkce
[bude doplněno]
<br> Podpis oprávněné osoby
[bude doplněno]
<br>
<br> Celková nabídková XXXX XXX DPH
<br>
<br>
<br> ………………Kč
Celková nabídková cena s DPH
<br>
<br>
<br>
………………Kč
<br> Příloha č.2
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
účastníka [bude doplněno]
Prohlašuji tímto čestně,že:
<br> analogicky dle ust.§ 74 odst.1 písm.a) zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ):
<br> Účastník a každý člen statutárního orgánu účastníka a osoba zastupující osobu v statutárním orgánu účastníka
<,> nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin,kterým se rozumí:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
<br> b) trestný čin obchodování s lidmi <,>
<br> c) trestné činy proti majetku
<br> 1.podvod <,>
<br> 2.úvěrový podvod <,>
<br> 3.dotační podvod <,>
<br> 4.legalizace výnosů z trestné činnosti <,>
<br> 5.legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti <,>
<br> d) tyto trestné činy hospodářské
<br> 1.zneužití informace a postavení v obchodním styku <,>
<br> 2.sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě <,>
<br> 3.pletichy při zadání veřejné zakázky a při veř...
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - PD revitalizace ZŠ Valeč
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se směrnicí obce Valeč č.2/2020
<br> Název zakázky: PD revitalizace ZŠ Valeč
<br> A.Specifikace zadavatele.název zadavatele: Obec Valeč,Náměstí 119,364 55 Valeč,lČO 00255114.statutární zástupce: XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka.kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX.tel.: 353 399 700,e-mail: podatelnanaleccz.místo plnění: KÚ Valeč v Čechách (776581).druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby
<br> B.Předmět zakázky Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace revitalizace základní školy ve Valči včetně revitalizace školních pozemků parc.st.109,parc.č.155/1,158/2 a 158/3 v katastrálním území Valeč v Čechách (776581) Objekt školy zahrnuje i propojené navazující objekty kuchyně,jídelny a kotelny vč.části objektu na parc.st.105.Předmět díla je blíže specifikován touto výzvou a jejími přílohami <.>
<br> C.Kvalifikační předpoklady
<br> C.1 Požadavky na základní kvalifikační předpoklady Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášeni dle přílohy č.2 této výzvy <.>
<br> C.2 Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč předloží kopie dokladů:.autorizaci - autorizovaný architekt,obor architektura nebo autorizovaný inženýr obor pozemní stavby -
<br> oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb.k výkonu odborných činnosti ve výstavbě,ve znění posledních předpisů » doloží uchazeč;
<br>.autorizaci - autorizovaný architekt,obor krajinářská architektura - oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb.k výkonu odborných činnosti ve výstavbě,ve znění posledních předpisů - lze doložit poddodavatelsky s tím,že tyto činnosti musí být následně dotčeným poddodavateiem skutečně vykonávány <.>
<br> C.3 Požadavky na technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže zkušenost s projekty obdobného charakteru:
<br>.předloží seznam min.3 realizovaných zakázek za posledních 5 let,jejímž předmětem byly projektové práce obnovy objektu k...
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - PD revitalizace ZŠ Valeč-aktualizovaná

Načteno

edesky.cz/d/4287374

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz