« Najít podobné dokumenty

Obec Kacákova Lhota - Zápis č.5/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kacákova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.5/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.10.2020
Obec Kacákova Lhota,Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín <,>
tel.493 555 415,IČ 00578371,e-mail: kacakovalhota@seznam.cz
<br> Zápis č.5/2020 ze dne 19.10.2020
<br> z veřejného zasedání obecního zastupitelstva,konaného ve společenské místnosti u místní požární
nádrže od 18:00 hod
<br> Program:
<br> 1) Návrh smlouvy o dílo – Územní plán obce Kacákova Lhota
<br> 2) Žádost p.Růženy Pokorné ve věci pozůstalosti po Rudolfu Pokorném
<br> 3) Nabídka na vypracování návrhů obecních symbolů
<br> 4) Různé
<br> 5) Diskuze
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 18:20 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem,který přivítal všechny přítomné a zároveň objasnil změnu místa konání
veřejného zasedání obecního zastupitelstva.Veřejné zasedání se konalo kvůli hygienickým
opatřením ve společenské místnosti u místní požární nádrže.Změna místa konání byla včas
zveřejněna <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ladislav
Kroutil
<br> Omluveni: Ing.Vlasta Jandová
<br> Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Pavlu Drapákovou <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> 1
<br>
<br>
Usnesení č.1/OZ5/2020 bylo schváleno <.>
<br> Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst.Zákona o obcích) <.>
<br> 1) Návrh smlouvy o dílo - Územní plán obce Kacákova Lhota
<br> Starosta informoval všechny přítomné o výběrovém řízení,při kterém OZ vyhodnotilo nabídku firmy
Regio,projektový ateliér s.r.o.se sídlem Hradec Králové,Hořická 50,PSČ 500 02,zastoupený
Ing.arch.Janou Šejvlovou,jako nabídku s nejlepší ...

Načteno

edesky.cz/d/4287358

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kacákova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz