« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů
OBEC VELENICE
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2020 <,>
<br>
<br> o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Velenice se na svém zasedání dne 19.11.2020 usnesením
<br> č.368 – 2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst <.>
<br> 2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Velenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Velenice <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo
má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“) <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců <.>
<br>
Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 20 dnů ode
dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě
<br> 20 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu <,>
<br> darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
(3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) Jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen <,>
místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
<br> věcech <,>
<br> b) Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku
<br> souvisí s ...

Načteno

edesky.cz/d/4287345


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
22. 11. 2020
22. 11. 2020
17. 11. 2020
12. 11. 2020
11. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz