« Najít podobné dokumenty

Obec Lechotice - Záměr č. 02/2020 - pacht pozemků k jejich zemědělskému využití

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lechotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 Formulář nabídky a Čestné prohlášení
Formulář nabídky na pacht pozemků
<br> Příloha č.3 Záměru paohtu zemědělských pozemků
<br> Identifikace uchazeče
<br> Jméno,příjmení,titul ! Název společnosti:
<br> ldentítikační čislo:
<br> Adresa místa podnikání ! Sídlo firmy:
<br> Adresa pro doručování:
<br> E-mail:
<br> Telefon:
<br> ID datové schránky:
<br> Nabízená vyše nájmu
<br> Nabízená výše ročního nájmu za pozemky v Kčfhaírok — využití orná půda
<br> Nabízená výše ročního nájmu za pozemky v Kčíha/rok — využiti trvalý travní porost
<br> Datum:
<br> Podpis uchazeče,statutárního zástupce:
<br> Nabídky podávejte pouze na tomto formuláři spolu s níže uvedenými přílohami: - Návrh smlouvy (příloha č.2) podepsaný oprávněnou osobou (uchazeč vyplní pouze údaje o pachtýří a údaj o nabídnuté ceně)
<br> - Čestné prohlášení pachtyře
<br> Já <,>
<br> Čestné prohlášení pachtýře
<br>.níže podepsaný uchazeč Výběrového řízení na
<br> pacht zemědělských pozemků v Lechoticích prohlašují že,k dnešnímu dní:
<br> Datum:
<br> na můj majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkmzní nebo vyrovnávací řízení,nebo nebyl podaný návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo nejsem v likvidaci <,>
<br> nemám splatný nedoplatek na místních poplatcích,stočněm,nájemném ve vztahu kobci Lechotíce a jejím příspěvkovým organizacím <,>
<br> nemám v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky <,>
<br> nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku a nejsem účastníkem žádného soudního sporu souvisejícího s mým předmětem podnikání <,>
<br> nebyl jsem v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,pokud tato činnost souvisí s předmětem podnikání,nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,nebo na
<br> pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní polit...
Příloha č. 2 Pachtovní smlouva
PACHTOVNÍ 'SMITOUVA č.0 0 PACHTU ZEMEDELSKYCH POZEMKU
<br> uzavřená dle ustanovení 5 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
<br> Smluvní strany
<br> Obec Lechotice
<br> se sídlem: Lechotice 100,768 52 Miškovice iČ: 00287407
<br> DIČ: CZOO287407
<br> zastoupeni: Ing.XXXX XXXXXXX,starosta obce bankovní spojení: Oberbank AG,pobočka ČR č.ú.3000004355/8040
<br> (dále jen „propachtovatel“)
<br> obchodní společnost:
<br> se sídlem:
<br> lČ:
<br> DiČ:
<br> zastoupená:
<br> bankovni spojeni:
<br> č.ú.: 1598943330600
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v,oddil,vložka <.>
<br> (dále též jen „pachtýř')
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku dle ustanovení 5 2332 a násl.a ustanovení 5 2345 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník tuto pachtovni smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Článek | <.>
<br> Propachtovatel prohlašuje,že je výlučným vlastníkem zemědělských pozemků vedených na LV 10001 pro k.ú.Lechotíce,zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,katastrální pracoviště Holešov <.>
<br> Pozemky,které tvoří předmět zemědělského pachtu podle této smlouvy,jsou svými parcelnimi čísly a výměrami specifikovány v přiloze č.1,která tvoří nedílnou součást smlouvy <.>
<br> Článek || <.>
<br> Nemovitosti tvořici předmět zemědělského pachtu přenechává propachtovatel pachtýři k užívání a požívání v souladu s předmětem podnikání páchtýře,za účelem provozování zemědělské výroby a trvalému zatravněni <.>
<br> Pachtýř prohlašuje,že se před uzavřením této smlouvy seznámil se stavem propachtovaných pozemků ajejich stav považuje za způsobilý ke sjednanému účelu <.>
<br> Článek |||.Pachtýř je povinen: a) užívat pozemky řádně v souladu s jejich účelovým určením,hospodaňt na nich způsobem založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvou až čtyřletých cyklech podle fyzikálních vlastností půdy <,>
<br> způsobu hospodaření a nároků pěstovaných rostlin <,>
<br> b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č.32...
Příloha č. 1 Propachtovávané pozemky Lechotice
Předmět pachtu - zemědělské pozemky k.ú.Lechotice ve vlastnictví obce Lechotice
<br> Orná půda
<br> CÍSIO katastrální Vlastníci a oprávnění RČIIČ Druh pozemku Způsob využiti Výměra parcely uzemi [m2] 1150 Lechotice Obec Lechotice; podilz111 ; Vlastnické právo 00287407 ostatní plocha ostatni komunikace 1 453 1151 Lechotice Obec Lechotice; podilz1i'1; Vlastnické pravo 00287406 ostatní XXXXXX XXXX XXXXXX X XXX XXXX Lechotice Obec Lechotice; podilzXXX; Vlastnické pravo XXXXXXXX ostatní plocha ostatni komunikace 1 841 1567 Lechotice Obec Lechotice; podilzlif1; Vlastnické pravo 00267410 orná půda 3 708 Celkem 10 247 Trvalý travní porost
<br> CÍS'O Katastrální Vlastníci a oprávnění RČIIČ Druh pozemku Způsob využití Výměra parcely uzemi lm2] 1159 Lechotice Obec Lechotice; podílzli'l; Vlastnické pravo 00287407 ostatní plocha ostatni komunikace 1 664 1162 Lechotice Obec Lechotice; podílí/1 ; Vlastnické právo 00287407 trvalý travní porost 3 862 1244 Lechotice Obec Lechotice; podílzlf1 ; Vlastnické pravo 00287407 ostatní plocha ostatni komunikace 269 1256 Lechotice Obec Lechotice; podílz171; Vlastnické pravo 00287407 ostatni plocha ostatni komunikace 1 654 1291 Lechotice Obec Lechotice; podílzlifl; Vlastnické právo 00287407 ostatni XXXXXX XXXX XXXXXX X XXX XXXX Lechotice Obec Lechotice; podílí/X; Vlastnické právo XXXXXXXX ostatní plocha ostatní komunikace 5 192 1299 Lechotice Obec Lechotice; podi|:1.'1; Vlastnické pravo 00287407 ostatní plocha ostatní komunikace 4 084 1336 Lechotice Obec Lechotice; podii:1.'1; Vlastnické pravo 00287407 ostatní plocha ostatní komunikace 5 346 1346 Lechotice Obec Lechotice; podilz1l1; Vlastnické pravo 00287407 ostatni plocha ostatní komunikace 1 764 1347 Lechotice Obec Lechotice; podilz1l1; Vlastnické právo 00287407 ostatní plocha ostatní komunikace 2 613 1381 Lechotice Obec Lechotice; podílzil1; Vlastnické právo 00287407 ostatni plocha ostatni komunikace 514 1442 Lechotice Obec Lechotice; podí|:1i'1; Vlastnické právo 00287407 ostatní plocha o...
zde ke stažení
Obec Lechotice
<br> Lechotice 100 768 52 Míškovice u Holešova okr.Kroměříž
<br> OZNÁMENÍ
<br> Obec Lechotice vyhlašuje v souladu s 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,0 obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> ZÁMĚR PACHTU č.02/2020 pozemků k jejich zemědělskému využ't'
<br> Předmětem pachtu jsou zemědělské pozemky ve vlastnictví obce Lechotice (v k.ú.Lechotice) uvedené v příloze č.1 tohoto Záměru pachtu.Uvedené pozemky budou propachtovany jako jeden soubor,ne jednotlivě <.>
<br> Dle š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,se mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit & předložit své nabídky <.>
<br> Podminky pachtu schválilo zastupitelstvo obce Lechotice na svém jednání dne 30.9.2020 a doplnilo dne 18.11.2020 a jsou uvedeny v návrhu „Pachtovní smlouvy 0 pachtu zemědělských pozemků" v příloze č.2 tohoto Záměru pachtu <.>
<br> Nabídky podávejte pouze na formuláři,který je uveden v příloze č.3 tohoto Záměru pachtu,včetně všech požadovaných příloh <.>
<br> Veškeré přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách obce Lechotice na elektronické úřední desce,vyzvednout si je lze rovněž na podatelně Obecního úřadu Lechotice v úředních hodinách <.>
<br> Nabídky budou přijímány osobně nebo poštou na adresu Obce Lechotice,osobně na podatelnu v úřední dny a úřední hodiny,popř.přímo na jednání zastupitelstva obce Lechotice nejpozději do 18:00 hodin dne 9.12.2020,v zalepené a přes spoje podepsané obálce,s nadpisem „NEOTEVÍRAT- Záměr pachtu pozemků" s uvedením celéhojména a adresy nebo názvu a sídla uchazeče.Později doručené nabidky nebudou hodnoceny <.>
<br> Nabídky budou hodnoceny podle tohoto kritéria: - celková nabídnuta cena pachtu půdy za účelem provozování zemědělské výroby a za účelem trvalého
<br> zatravnění
<br> Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou součástí návrhu „„Pachtovní smlouvy o pachtu zemědělských pozemků" v příloze č.2 tohoto Záměru pachtu <.>
<br> Další podmínky vyhlašovatele:
<br> 1.Vyhlašovatel si vyhrazuje prá...

Načteno

edesky.cz/d/4287320

Meta

Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lechotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz