« Najít podobné dokumenty

Obec Holovousy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holovousy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
MESTSKY URAD HORICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice detašované pracoviště Čelakovského 1457,Hořice Odbor dopravy NASE ZN,: MUHC-DO/IB3s3/Dz-361 202o/sE wŘtzu:r TEL.: E-MAIL: XXXXXXXX XXXXXX XXX rXX XXX sedivy@horice.org DATUM: OX.XX.2O2O VEREJNA VYHLASKA oparŘeNÍ oaecNÉ povnHv sTANovENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PRovozu Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správni úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle g I24 odst' 6 zákona č' 36I/2000 sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o silničním provozu"),podle ustanovení $ 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a $ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy spocrvaJrcr v umístění dopravního zaÍízení - dopravního zrcadla a reaIizaci místní úpravy silničního provozu na silnici č.IIII32753 v obci Holovousy Městský úřad Hořice,odbor dopravy a sílničního hospodářství,jako příslušný silniční správni úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územního odboru Jičín,dopravního inspektorátu vydaném pod č.j.KRPH-7 2343-I/ČJ-2o2o-o5o 406 ze dne 02.09.2020 stanoví ve smyslu ustanovení s 77 odsL.1 písm.c) zákona č.36tl2o00 sb <.>,o provozu na pozemníclr 1 komunikacích a o změnách některých zákonů,V platném znění,realizaci místní úpravy silničního provozu na silnici č.ilI/32753 v obci Holovousy.Umístěním dopravního zaYízení - dopravního zrcadta (o průměru 60cm) Termín: trvale - dle situačního plánku.osoba (organizace) odpovědná zařádné provedení úpravy: XXXXX XXXXXXX,nar.XX.Xo.XXXX,Holovousy 120,50B 01 Hořice,tel.: 601 377 429.Další podmínky pro osazení místní úpravy sitničního provozu: 1) Umístění dopravního zaíízení,provedte dle přiloženého situač...

Načteno

edesky.cz/d/4287313

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holovousy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz