« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Přechodná úprava provozu Marketa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Marketa veřejná vyhlaška.pdf (420.88 kB)
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br>
V Dačicích dne 4.listopadu 2020 telefon: 384 401 245
Spis č.: 3431-2020/PROM e-mail: siln.hosp@dacice.cz
Č.j.: DACI/24526/20/ODO Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
žadateli STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 <,>
IČ: 60838744
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III.třídy č.41020 a 41021 při provádění prací souvisejících
s opravou komunikace III/41021 v obci Marketa,po předchozím písemném vyjádření majetkového
správce komunikace,Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a příslušného orgánu Policie ČR <,>
DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Silnice III/41021 v obci XXXXXXX o délce úseku XXX m
<br> X.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec ze dne 20.10 <.>
2020,č.j.KRPC-115609-1/ČJ-2020-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne
21.10.2020,č.j.16524/2020
<br> 3.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení <.>
<br> 4.Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním,musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodn...

Načteno

edesky.cz/d/4287312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Písečné
23. 11. 2020
23. 11. 2020
23. 11. 2020
23. 11. 2020
16. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz