« Najít podobné dokumenty

Obec Lidice - Prodloužení nouzového stavu, nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1196
<br>
o změně krizových opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda
<br> mění dobu účinnosti
<br>
1.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1109,vyhlášeného pod č.440/2020 Sb <.>,tak,že
se jeho účinnost stanovuje do dne 29.listopadu 2020 do 23:59 hod.<,>
<br> 2 <.>
<br> - usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1114,vyhlášeného pod č.445/2020 Sb.<,>
- usnesení vlády ze dne 16.listopadu 2020 č.1190,vyhlášeného pod č.463/2020 Sb.<,>
- usnesení vlády ze dne 16.listopadu 2020 č.1191,vyhlášeného pod č.464/2020 Sb.<,>
- usnesení vlády ze dne 16.listopadu 2020 č.1192,vyhlášeného pod č.465/2020 Sb.<,>
<br> tak,že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22.listopadu 2020 do 23:59 hod.<,>
<br>
3.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1115,vyhlášeného pod č.446/2020 Sb <.>,tak,že
se jeho účinnost prodlužuje do dne 12.prosince 2020 do 23:59 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády
Prodlouzeni-nouzoveho-stavu-uv201120-1195.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1195
<br>
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br>
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
prodlužuje do 12.prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne
30.září 2020 č.957,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které
bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a prodloužený usnesením vlády ze dne 30.října
2020 č.1108,vyhlášeného pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením
ze dne 19.listopadu 2020 č.1353;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni
přijetí tohoto usnesení,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
Organy-verejne-moci-uv201120-1202.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1202
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
1.omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými účastníky
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně
nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímto krizovým opatřením <,>
<br> b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny,je-li zřízeno; vždy,kdy je to možné,se upřednostní elektronická
komunikace <,>
<br> c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí,přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření <,>
<br> d) výše uvedená opatření se přim...
Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1200
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod.do 04:59
hod.s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.výkonu povolání <,>
<br> 3.výkonu činností sloužících k zajištění
<br> a) bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
b) ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče <,>
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
d) služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
<br>
4.neodkladných cest,jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
<br> ochrany života,zdraví,majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů <,>
<br> 5.venčení psů do 500 metrů od místa bydliště <,>
<br> 6.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření <,>
<br> 7.cest zpět do místa svého bydliště;
<br> II.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.do 22:59
hod.s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnos...
Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1199
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda omezuje s účinností ode dne 30.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince
2020 do 23:59 hod <.>
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi,studentů studijních programů
<br> všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v
mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy <,>
<br> b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi,která probíhá u externích subjektů <,>
<br> c) na laboratorní,experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítom...
Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1197
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda omezuje s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 24.listopadu
2020 do 23:59 hod <.>
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi
studentů studijních programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších
zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy <,>
<br>
2.provoz vysokých škol,a to tak,že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
<br> škol,kteří mají na území České republiky jiné bydliště,v ubytovacích zařízeních
vysokých škol,s výjimkou studentů,jimž byla vládou uložena pracovní...
Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1201
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
<br> způsobem <,>
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
q) pokladen prodeje jízdenek <,>
r) květinářství <,>
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou činnost
<br> ve výstavbě,geologické p...
Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 20.listopadu 2020
Č.j.: MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
<br> MZDRX01CWXCU
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám,vykonávajícím u provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších
předpisů,osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení (dále jen „pečující
pracovník"),se s účinností od 23.listopadu 2020 nařizuje v případě,že zjistí nebo XXX XXXX
na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno,že byly v úzkém kontaktu
s osobou,u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19,(dále jen „rizikový kontakt"),aby
o XXX bezodkladně informovaly provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc <.>
<br> 2.Všem provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se s účinností
od 23.listopadu 2020 nařizuje:
<br> a) v případě,že zjistí,že pečující pracovník,který v rámci pracovněprávního vztahu nebo
jiného než pracovněprávního vztahu s daným provozovatelem,včetně dobrovolníků <,>
zajišťuje osobní péči o děti svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc,měl rizikový kontakt,ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 <,>
bezodkladně rozhodnout,zda je výkon práce daným pečujícím pracovníkem nezbytný
pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc <,>
<br> b) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem který měl rizikový kontakt,není nezbytný pro
zajišt...
2020-11-20 Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020.pdf
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 133709314-25785-
201120105434,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
20.11.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky <.>
<br>
2020-11-20T09:54:35+0000
XXX XXXXXXXXX
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-od-21.11.2020.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 20.listopadu 2020 Č.j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN MZDRX01CWWU J É OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 21.listopadu 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem,který je zdravotnickým pracovníkem,nebo poskytovatelem zdravotních služeb,s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb,u všech svých pacientů,kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči,nebo uživatelů sociálních služeb.Vyšetření se neprovádí u osob,které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,u osob,kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem,u osob mladších 18 let a u osob v terminálním stadiu onemocnění.II.Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 21.listopadu 2020 ...

Načteno

edesky.cz/d/4287305

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz