« Najít podobné dokumenty

Obec Píšťany - Závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Píšťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření obce za rřok 2019
Došlo dne: Mi,<.> (p iť? 7% „u __.3“ 134710560
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 311BI48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 0 dubna 2020
<br> Spisová značka: KUUKIUDBř'9312020 (KU UKřB7703ř201QIKON) Číslo jednací: Kuuwozssaozozorkou
<br> Počet listúřpříloh: EMU
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK __2019 obec Píšťany,IC: 00526789
<br> o výsledku přezkoumání hoSpodaření byla 1wpracouána na základě Zápisu zdílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 5.8.2019 a bylo uskutečněno na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v obci Píšťany se sídlem Píšťany 64,411 01 Žalhostice dne 10.10.2019.Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo usídle Krajského úřadu Usteokého kraje,Velká Hradební 3118/48,Usti nad Labem dne 6.4.2020 <.>
<br> Dílčí a konečně dílčí přezkoumání 1try/konala kontrolní skupina:
<br> - Žaneta Kropáčová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.XXXXXXXX XXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného oelku:
<br> - Mgr.XXX XXXXXXXXXX - starostka - XXXX Viinioká — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o roZpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s © 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hoSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb."):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se roz'počtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,*
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaný...
Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet Obce Pišt'any za rok 2019 - komentář
<br> Qdaje o plnění příjmů a g'daiů:
<br> DRUH SKUTEČNOST SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZDIL ROZPOČET ROZPOČET DAršiOVE PŘÚMY 2 350 396,50 2 159 300,00 3 536 329,21 745 932,71 NEDANOVE PŘÍJMY 730 031,43 779 500,00 917 523,00 137 491,57 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 365 400,00 0,00 965 400,00 0,00 PŘUATE DOTACE 505 560,00 60 300,00 530 741,00 25 131,00 pŘÚMY CELKEM 5 051 337,93 3 000 200,00 6 010 493,21 953 605,23 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 773 135,53 3 036 300,00 4 361 359,21 1 033 673,63 KAPITÁLOVĚ VÝDAJE 1 355 404,73 3 270 000,00 4 504 734,00 2 649 323,27 VÝDAJE CELKEM 5 633 590,31 6 356 300,00 9 366 593,21 3 733 002,90 SALDO: PŘÚMY— -531 702,33 -3 356 100,00 -3 356 100,00 VÝDAJE FINANCOVÁNÍ 531 702,33 3 356 100,00 3 356 100,00 SPLÁTKY ÚVĚRÚ 0,00 0,00 0,00 PŘEBYTEK (.) 531 702,33 3 356 100,00 3 356 100.00 ZTRÁTA (+)
<br> Podrobné údaje O plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na OÚ Pištany <.>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce a tvoří nedílnou součást ZÚ <.>
<br> Obec Píšťany zahájila rozpočtový rok 2019 s finančními prostředky na běžných účtech a v pokladně ve výši 7 039 856,50Kč.Celkově příjmy Obce během roku činily 5 051 887,93Kč a výdaje 5 633 590,31Kč.V průběhu roku nepřijala Obec žadné půjčky ani úvěr.K 31.12.2019 bylo v hotovosti v pokladně 15 321,00Kč.Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2019 byl 6 442 833,12Kč <.>
<br> Obec Pištany se při svém hospodaření řídila rozpočtem příjmů a výdajů,který schválilo Zastupitelstvo Obce dne 13.12.2018.Rozpočet byl schválen ve výši:
<br> Přijmy
<br> 3 000 200,—Kč
<br> Výdaje 6 356 300,-Kč Financování 3 356 100,-|<č
<br> Rozpočet byl v průběhu roku změněn 5x Rozpočtovým opatřením <.>
<br> Přehled schválených rozpočtový Opatření:
<br> ČÍSLO RO DATUM SCHVÁLENÍ PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
<br> 1 26.6.2019 433 132,00 436 132,00 0,00
<br> 2 5.3.2013 1 233 707,21 1 233 707,21 0,00
<br> 3 13.11.2013 433 2...

Načteno

edesky.cz/d/4286937

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Píšťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz